DUNKESWELL VISITORS - APRIL 2007

1st
G-GOUP	ROBINSON R.22 BETA	G-ROLF	PA.32 SARATOGA
G-PGFG	TECNAM P.92 ECHO

2nd
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE

3rd
G-FLYB	IKARUS C.42 CYCLONE

4th
G-AWVZ	JODEL D.112		G-BZVN	VANS RV.6
G-RMAC	EUROPA			G-MSFT	PA.28 CHEROKEE
G-BTIM	PA.28 CHEROKEE		G-LTFC	PA.28 CHEROKEE
G-AWBC	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BPKF	GROB 115		G-OWAC	CESSNA 152
G-BSTP	CESSNA 152		G-BGTT	CESSNA 310
G-EGLT	CESSNA 310		G-BYHI	PA.28 CHEROKEE
G-BVNU	FLS SPRINT		HA-YAV	YAKOVLEV YAK.18
G-ETHI	YAKOVLEV YAK.52

5th
G-HILS	CESSNA 172		G-BMIW	PA.28 CHEROKEE
G-BTIM	PA.28 CHEROKEE		G-BIIE	CESSNA 172
G-BHYP	CESSNA 172		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-LTFC	PA.28 CHEROKEE		G-TOOT	DYN'AERO MCR.01 CLUB
G-AYTR	CP.301A EMERAUDE	G-TRYX	ENSTROM 480B
G-YZYZ	MAINAIR BLADE 912	G-KIDD	PEARCE JABIRU J.430

6th
G-CCGU	VANS RV.9A		G-CDDE	PZL.110 KOLIBER 160
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE		WZ662	AUSTER AOP.9 (G-BKVK)
G-BKBW	TB.10 TOBAGO		XR240	AUSTER AOP.9 (G-BDFH)
G-CEIZ	PA.28 CHEROKEE		G-BBDH	CESSNA 172
G-XLAM	SKYRANGER		G-BCUS	SA BULLDOG
G-OWAP	PA.28 CHEROKEE		G-CIDA	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BVCL	RANS S.6 COYOTE		G-EVLE	REARWIN 8125 CLOUDSTER
G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR	G-AWVZ	JODEL D.112
G-JPTT	ENSTROM 480

7th
G-AZKC	MS.880B RALLYE		G-YZYZ	MAINAIR BLADE 912
G-WCRD	SA.341 GAZELLE		G-BTGU	PA.34 SENECA
G-ARDD	CP.301 EMERAUDE		G-FLAV	PA.28 CHEROKEE
G-LIBS	HUGHES 369		G-LTFC	PA.28 CHEROKEE
G-KEEF	ROCKWELL 114B		G-GEMM	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-JEEP	EV.97 EUROSTAR		G-EZPZ	CHAMPION 8KCAB SUPER DECATHLON
G-AROC	CESSNA 175		G-MSFT	PA.28 CHEROKEE
G-YAKM	YAKOVLEV YAK.50		G-TRYX	ENSTROM 480B

8th
N6088Z	ROCKWELL 114		G-AXGV	D.62 CONDOR
G-OWAR	PA.28 CHEROKEE		G-ASFL	PA.28 CHEROKEE
G-ARDD	CP.301S EMERAUDE	G-BCRR	AA.5B TIGER
G-CDDY	VANS RV.8		G-TOPZ	SA.342J GAZELLE
G-BLXA	TB.20 TRINIDAD		G-BZRV	VANS RV.6
G-BVCL	RANS R.6 COYOTE

9th
N9381P	PA.24 COMMANCHE		G-BTNT	PA.28 CHEROKEE

10th
HB275	BE.18 EXPEDITOR (G-BKGM)G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-ASNW	CESSNA 172		G-BEWY	B.206 JETRANGER
G-AVSR	BEAGLE D.5-180		N305RD	MOONEY MO.20
G-CDTH	SCHEMMP NIMBUS 4DM

11th
G-BGWC	ROBIN DR.400		G-LTFC	PA.28 CHEROKEE
G-BPKF	GROB 115		G-BBKX	PA.28 CHEROKEE
G-LIBS	HUGHES 369		G-MZBL	MAINAIR BLADE
G-EVIE	PA.28 CHEROKEE

12th
G-SARM	IKARUS C.42 CYCLONE	G-PSKY	SKYRANGER

13th
G-ARDD	CP.301S EMERAUDE	G-CBKE	KISS 400
N551TT	PA.32			G-BANX	CESSNA 172
G-AVBS	PA.28 CHEROKEE		G-RVVI	VANS RV.6

14th
G-BXBU	CAP.10B

15th
G-ZARI	AA.5B TIGER		G-AVRS	GY.80 HORIZON
G-DAVD	CESSNA 172		G-VONA	SIKORSKY S.76
N9FJ	AS.350 ECUREUIL		D-EJLY	CESSNA 182
XW857	SA.341C GAZELLE (G-LEDR)

16th
HA-YAV	YAKOVLEV YAK.18

17th
G-AXDK	ROBIN DR.315		XW857	SA.341C GAZELLE (G-LEDR)
G-RUVY	VANS RV.9A		G-EKIR	PA.28 CHEROKEE

18th
G-BVDP	F.8L FALCO		G-AXJU	PA.28 CHEROKEE
G-LTFC	PA.28 CHEROKEE		G-MZHU	THRUSTER T.600T
G-BZHN	PEGASUS QUANTUM 15-912

19th
G-BKBW	TB.10 TOBAGO		G-LTFC	PA.28 CHEROKEE
G-BZHN	PEGASUS QUANTUM 15-912	G-BIIE	CESSNA 172
G-OPIC	CESSNA 150		G-NONI	AA.5 TRAVELER
N31RB	AA.5B TIGER

20th
G-UFCC	CESSNA 172		G-IANJ	CESSNA 150
MT438	AUSTER III (G-AREI)	G-LTFC	PA.28 CHEROKEE
WZ662	AUSTER AOP.9 (G-BKVK)	G-RICO	AG.5B TIGER
N1226X	CESSNA 208 CARAVAN	G-AXTA	PA.28 CHEROKEE

21st
G-KATS	PA.28 CHEROKEE		N31RB	AA.5B TIGER
G-FCKD	EUROCOPTER EC.120	G-BNSZ	PA.28 CHEROKEE
G-OCAD	AEROMERE F.8L FALCO	G-VIZZ	RS.180 SPORTSMAN
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE		G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE
G-BFSS	CESSNA 172		G-ORMW	IKARUS C.42 CYCLONE
N9838Z	BE.90 KING AIR		G-VETA	HUNTER T.7	*

22nd
N31RB	AA.5B TIGER		G-BUXD	MAULE MXT-7
G-KATS	PA.28 CHEROKEE		G-NONI	AA.5 TRAVELER
G-PURL	PA.32 SARATOGA		G-EGLS	PA.28 CHEROKEE
G-SAZY	PEARCE JABIRU J.400	G-BJSV	PA.28 CHEROKEE
G-BSTP	CESSNA 152		G-ASFL	PA.28 CHEROKEE
G-AXZF	PA.28 CHEROKEE		G-SVIV	STAMPE SV.4C
G-BZXK	ROBIN HR.200		G-BZWN	VANS RV.8

25th
G-BSVS	ROBIN DR.400		G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-AZYP	PA.28 CHEROKEE		G-BNYD	B.206 JETRANGER
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE

26th
G-BUEG	CESSNA 152		G-BXXK	CESSNA 172
G-ASUD	PA.28 CHEROKEE		G-BMFZ	CESSNA 152
N6088Z	ROCKWELL 114

27th
G-NETR	AS.355 ECUREUIL

28th
G-BFZD	CESSNA 182		G-ASFL	PA.28 CHEROKEE
G-BXYM	PA.28 CHEROKEE		G-BJSV	PA.28 CHEROKEE
G-RUVY	VANS RV.9		G-BPWS	CESSNA 172
G-MZSD	MAINAIR BLADE		G-BXSG	ROBINSON R.22 BETA
G-RVVI	VANS RV.6		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-CDSC	SLINGSBY CADET

29th
N31RB	AA.5B TIGER		G-GYAT	GARDIN GY.80 HORIZON
G-AZMJ	AA.5 TRAVELER		G-MACE	HUGHES 369
G-ECJM	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-PIPR	PA.18 SUPER CUB
G-ATEF	CESSNA 150		G-BOTP	CESSNA 150
G-WARZ	PA.28 CHEROKEE		G-AXGV	D.62 CONDOR
N134TT	CESSNA 305 BIRDDOG	G-LIBS	HUGHES 369

30th
G-CCWA	PA.28 CHEROKEE		G-GOTH	PA.28 CHEROKEE
G-BXZM	CESSNA 182		G-BOSE	PA.28 CHEROKEE
G-OARO	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-AVTP	CESSNA 172

NB	N9838Z Beech Be.90 King Air is now based with the parachute school.

Credits: Mike Lee & Rod Sayer.

Mail me with any comments/enquiries

Back to main