DUNKESWELL VISITORS - AUGUST 2012

2nd
N69LP	PA.60 AEROSTAR			G-DENI	PA.32 CHEROKEE SIX
N257SA	PA.32 CHEROKEE SIX		G-BTSP	PIPER J3C-65 CUB

3rd
G-BPTR	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CLUE	PA.34 SENECA
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE			G-MSFT	PA.28 CHEROKEE

4th
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE			G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE
G-OONA	ROBINSON R.44 RAVEN

5th
G-BRHA	PA.32 SARATOGA			G-BGBE	JODEL DR.1050
D-MEMY	WT.9 DYNAMIC

6th
G-CGRO	ROBIN DR.400			N6048B	ROCKWELL 114
G-OYIO	ROBIN DR.400			G-RAVN	ROBINSON R.44 RAVEN
N4502G	ROBINSON R.66

8th
G-ORBK	ROBINSON R.44 RAVEN		N707TJ	BOEING STEARMAN N2S-1

9th
G-BSTE	AS.355 ECUREUIL			G-CGRD	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-IYCO	ROBIN DR.400			N46WK	PA.46T MALIBU MIRAGE
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE			G-DCDO	IKARUS C.42 CYCLONE
G-EYOR	VANS RV.6			G-DEVS	PA.28 CHEROKEE
G-BANA	JODEL DR.221			G-BRHA	PA.32 SARATOGA
N4502G	ROBINSON R.66			G-CDIZ	ESCAPADE
G-OLFT	ROCKWELL 114			G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER
G-WARR	PA.28 CHEROKEE			G-BZXK	ROBIN HR.200
G-CTZO	TB.20 TRINIDAD			G-TELY	AGUSTA A.109
G-DENI	PA.32 CHEROKEE SIX		G-RVCH	VANS RV.8A
G-BDNC	TAYLOR JT.1			G-BBKZ	CESSNA 172
G-RACY	CESSNA 182			G-MICK	CESSNA 172

10th
G-BGWC	ROBIN DR.400			G-BHOZ	TB.9 TAMPICO
G-BOPC	PA.28 CHEROKEE			G-CCRJ	EUROPA
G-AYPM	PA.18 SUPER CUB			G-NONI	AA.5 TRAVELER
G-ZODY	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-GBUN	CESSNA 182			G-GFCB	PA.28 CHEROKEE
G-OCPC	CESSNA 152			G-BSTO	CESSNA 152
G-CGVD	VANS RV.12			G-ARXT	JODEL DR.1050
N2CL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BIZR	TB.9 TAMPICO			G-SFLA	IKARUS C.42 CYCLONE
G-WPDA	EUROCOPTER EC.135		G-CDMS	IKARUS C.42 CYCLONE

11th
G-DUDZ	ROBIN DR.400			G-CEZZ	FLIGHT DESIGN CTSW
G-CZSC	CZAW SPORTSCRUISER		G-XCRJ	VANS RV.9A
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-XXBH	B.206 JETRANGER			N4502G	ROBINSON R.66
G-BMJY	YAKOVLEV YAK.18		G-BPVI	PA.32 LANCE
G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN		G-RCWK	CESSNA 182
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-AZVP	CESSNA 177
G-FMAM	PA.28 CHEROKEE			G-BOTP	CESSNA 150
G-GWYN	CESSNA 172			G-BKIS	TB.10 TOBAGO

12th
G-BBKZ	CESSNA 172			G-BRBI	CESSNA 172
G-MSFT	PA.28 CHEROKEE			G-NONI	AA.5 TRAVELER
G-PROS	VANS RV.7A			G-CBFN	ROBIN HR.100

14th
G-SNUZ	PA.28 CHEROKEE			G-CZCZ	CAB 10B
G-BBKZ	CESSNA 172			PH-TYD	PA.28 CHEROKEE
G-BOZS	PITTS S.1C			F-JFNL	ULM
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE			G-BBKN	CESSNA 182
G-WPDC	EUROCOPTER EC.135

15th
G-OFCM	CESSNA 172			G-NORK	B.206 JETRANGER
SE-BOG	BOEING STEARMAN N2S-3

16th
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-MOAN	AEROMAT AMT.200S
G-AZDD	BOLKOW 209			G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR

18th
G-OSFS	CESSNA 177			G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN
G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER		G-AVAX	PA.28 CHEROKEE
G-OYIO	ROBIN DR.400			F-BXJO	ROBIN DR.400
G-BBKZ	CESSNA 172			G-MICK	CESSNA 172

19th
G-ENES	B.206 JETRANGER			G-SPED	ALPI PIONEER 300
G-LARR	AS.350 ECUREUIL			G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC

20th
G-BOIX	CESSNA 172			G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-HOPY	VANS RV.6A
G-OCRZ	CZAW SPORTSCRUISER		G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-ASVG	CP.301S BINDER SMARAGD		G-CSFC	CESSNA 150
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE			G-CFDI	VANS RV.6
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-CDMS	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BYYP	PEGASUS QUANTUM

21st
ZJ966	BELL 212				G-BSCV	PA.28 CHEROKEE
G-BBKZ	CESSNA 172			HA-WKS	SA.318C GAZELLE

22nd
G-HONI	ROBINSON R.22 BETA		G-AZJV	CESSNA 172
G-EIRE	CESSNA 182			G-BGVK	PA.28 CHEROKEE
G-FROM	IKARUS C.42 CYCLONE		G-SIXT	PA.28 CHEROKEE
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-NONI	AA.5 TRAVELER
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		G-SLYN	PA.28 CHEROKEE

23rd
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE			G-CCGU	VANS RV.9A
G-HONI	ROBINSON R.22 BETA		N201YK	MOONEY M.20
G-BOJW	PA.28 CHEROKEE			G-XXRV	VANS RV.9
G-HACK	PA.18 SUPER CUB			G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-BWYI	DENNEY KITFOX			G-NONI	AA.5 TRAVELER
XN441	AUSTER AOP.9 (G-BGKT)		G-CDCC	EV.97 EUROSTAR
G-EFAM	CESSNA 182			G-EFCM	PA.28 CHEROKEE
G-NEAT	EUROPA

25th
G-HOLM	EUROCOPTER EC.135		G-RVIV	VANS RV.4
G-BTMK	CESSNA 172			G-FEEF	JODEL DR.220

26th
G-IOSL	VANS RV.9			G-CDVL	ALPI PIONEER 300
G-MDAY	CESSNA 170			XF690	PROVOST T.1 (G-MOOS)
G-NORK	B.206 JETRANGER			G-GDTU	CAP 10B
G-BOIT	TB.10 TOBAGO			G-RVIV	VANS RV.4
G-BGRA	CESSNA 152			G-BEYL	PA.28 CHEROKEE
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BCLI	AA.5 TRAVELER
G-AVEM	CESSNA 150			F-BXJO	ROBIN DR.400
G-FMAM	PA.28 CHEROKEE			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-BNKD	CESSNA 172			G-OYIO	ROBIN DR.400
EI-EDR	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-PVCV	ROBIN DR.400
G-CCZZ	EV.97 EUROSTAR			G-OTEC	TECNAM P.2002 SIERRA
G-AYPJ	PA.28 CHEROKEE

27th
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		G-SENS	EUROCOPTER EC.135
G-BSGD	PA.28 CHEROKEE			G-BFOV	CESSNA 172
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE			G-BTWZ	RANS S.10
G-BNUL	CESSNA 152

28th
G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BMIW	PA.28 CHEROKEE
G-BXDS	B.206 JETRANGER

31st
G-BSNE	LUSCOMBE 8E SILVAIRE		F-BXJO	ROBIN DR.400
G-RACY	CESSNA 182			G-CFLL	EV.97 EUROSTAR
N480BB	ENSTROM 480			EI-MSG	AGUSTA A.109
G-ATWA	JODEL DR.1050			G-BZNN	BE.76 DUCHESS
G-CEHG	IKARUS C.42 CYCLONE		G-SAMZ	CESSNA 150
G-AXAT 	JODEL D.117			G-BOMZ	PA.38 TOMAHAWK
G-BBKZ	CESSNA 172			G-IOSL	VANS RV.9
G-ZAPH	B.206 JETRANGER			G-ATLT	CESSNA U.206
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135		G-IOOZ	AGUSTA A .109

NOTE:
D-ESNB	MOONEY M.20 	based for the month
N899AE	BE.99		"The White Beech" is now based replacing N899DZ

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main