DUNKESWELL VISITORS AUGUST 2022

1st
G-RUVY	VANS RV.9A		G-PCAT	TB.10 TOBAGO
G-CCGU	VANS RV.9A		G-BVPS	JODEL D.11
G-NICC	EV.97 EUROSTAR		G-BBDH	CESSNA 172
G-RYFF	AGUSTA A.109

2nd
G-BTSP	PIPER J.3C-65 CUB	G-HZRD	AW.119
G-LINY	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BMLL	GROB 109
N4880W	ROBINSON R.66		G-OVIN	ROCKWELL 112

3rd
G-OERS	CESSNA 172		N4880W	ROBINSON R.66
2-RIOH	RYAN NAVION

4th
G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-IINI	VANS RV.9A
G-LFSI	PA.28 CHEROKEE		G-LDSA	SLING 4
G-MCGW	AW.189			G-BZUN	VANS RV.6
G-CBYU	PA.28 CHEROKEE		G-BVCL	RANS S.6 COYOTE
N2121T	AA.5B TIGER		G-CLWB	PA.28 CHEROKEE
G-SIIE	PITTS S.2E SPECIAL

5th
G-CCYS	CESSNA 182		G-BTES	CESSNA 150
G-TPSY	CHAMPION 8K-CAB		G-IIBB	BELL 505
N2121T	AA.5B TIGER		G-ZEVS	CESSNA 172
G-CLKB	CESSNA 172		G-LFSI	PA.28 CHEROKEE
G-CHER	PA.38 TOMAHAWK		G-DOUN	AGUSTA A.109
G-AHHT	AUSTER J/1N ALPHA	G-GNJW	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CDDG	PA.28 CHEROKEE		G-CBFK	MURPHY REBEL
G-ECKB	ESCAPADE 912		G-CDSC	SF.25C FALKE
G-APBO	D.53 TURBI

6th inc LAA Devon Strut
G-CFTT	VANS RV.7		G-BFBR	PA.28 CHEROKEE
G-BZRV	VANS RV.6		G-CKYJ	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BPVZ	LUSCOMBE 8E SILVAIRE	2-FIFI	BE.200 SUPER KING AIR
G-BMHS	CESSNA 172		G-BXIF	PA.28 CHEROKEE
G-CICG	IKARUS C.42 CYCLONE	G-DENC	CESSNA 150
G-SMCG	IKARUS C.42 CYCLONE	G-IIBB	BELL 505
G-KKTG	CESSNA 182		N35SN	BE.35 BONANZA
G-CBFK	MURPHY REBEL		G-HITK	AS.350 ECUREUIL
G-ZIPY	WITTMAN M.8 TAILWIND	G-CGML	STING CARBON
G-CLMW	LAMBERT MISSION 108	G-MRSS	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CKRZ	SKYRANGER		G-CGPL	SONEX
G-CBLB	TECNAM P.92 ECHO	G-CGVP	EV.97 EUROSTAR
G-CIYV	VANS RV.9A		G-BBKZ	CESSNA 172
G-CCCE	A.22 FOXBAT		G-BNJW	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CFDI	VANS RV.6		G-BAEN	ROBIN DR.400
G-CKIS	PULSAR XS		G-AZBI	JODEL D.150
G-AGXN	AUSTER J/1N ALPHA	G-BRUG	LUSCOMBE 8E SILVAIRE
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-JUFS	TB.9 TAMPICO
G-CEUW	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-BPFM	AERONCA 7AC
G-YELL	MURPHY REBEL		G-AFZL	PORTERFIELD CP.5
G-CEYM	VANS RV.6		G-AVRZ	PA.28 CHEROKEE
G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE	FR886	PIPER J.3 CUB (G-BDMS)
480015	PIPER J.3C CUB (G-AKIB)	37994	PIPER J.3C CUB (G-BPUR)
G-DGSC	SF.25C FALKE		3-1923	AERONCA O.58B (G-BRHP)
G-AYEW	JODEL DR.1050		G-AXCG	JODEL D.117
G-SPOG	JODEL DR.1050

7th
G-HITK	AS.350 ECUREUIL		G-CIZD	QUIK GT.450
G-MICX	AIR CREATION TANARG	G-AXIR	PA.28 CHEROKEE
G-BRPF	CESSNA 120
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD	G-CHTO	RANS S.7 COURIER
G-CLWB	PA.28 CHEROKEE		G-OYIO	ROBIN DR.400
G-BVCL	RANS S.6 COYOTE		G-FIFI	TB.20 TRINIDAD
G-CSUE	MXP.740 SAVANNAH	G-SROY	PA.28 CHEROKEE
G-CIGW	BRISTELL NG.5		G-NICC	EV.97 EUROSTAR
G-SAMC	IKARUS C.42 CYCLONE

8th
G-FOZY	VANS RV.7		G-PFTB	TECNAM P.2008
G-CJIC	VANS RV.12		G-RVMT	VANS RV.6
G-AIYS	DH.85 LEOPARD MOTH	G-CMJW	STING RAY
G-GTRE	QUIK GTR		G-CEHW	QUIK GT.450
G-CIIH	QUIK GTR		G-CSWZ	QUIK GT.450
G-RVJO	VANS RV.9A		G-OORV	VANS RV.6
G-BXGT	SKY ARROW		G-WPDB	EUROCOPTER EC.135
G-BOSM	ROBIN DR.253B		G-CGYB	EV.97 EUROSTAR
G-BRBI	CESSNA 172		N71WZ	PA.46 MALIBU
G-FELC	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-BGVH	BE.76 DUCHESS

9th
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE		G-XCRJ	VANS RV.9A
G-DMAC	PEARCE JABIRU SP430	G-DVIP	AGUSTA A.109
G-LFST	PA.28 CHEROKEE		G-CBLT	BRISTELL NG.5
G-CECY	EV.97 EUROSTAR		G-CICG	IKARUS C.42 CYCLONE
G-LFSI	PA.28 CHEROKEE		G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CDSC	SF.25C FALKE		G-CTUK	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-CGHW	CZAW SPORTCRUISER	G-NIPL	AS.350 ECUREUIL
G-CDDG	PA.28 CHEROKEE		G-DLUX	EUROCOPTER EC.120
G-MOSH	PA.28R CHEROKEE ARROW	N100YY	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-ERIC	ROCKWELL 112

10th
G-RUVY	VANS RV.9A		G-BCCF	PA.28 CHEROKEE
G-CCGU	VANS RV.9A		G-OWRT	CESSNA 182
G-RVTT	VANS RV.7		G-BUTZ	PA.28 CHEROKEE
WK512	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXIM)	G-CEUZ	QUIK GT.450
G-IBNH	SA.341 GAZELLE		G-SROY	PA.28 CHEROKEE
G-ERIC	ROCKWELL 112		G-BYHI	PA.28 CHEROKEE

11th
G-BNTD	PA.28 CHEROKEE		G-ATRG	PA.18 SUPER CUB
G-TWIZ	ROCKWELL 114		G-GFLY	CESSNA 150
G-GVSL	EV.97 EUROSTAR		G-DAAZ	PA.28R CHEROKEE ARROW
N8225Y	CESSNA 177RG		G-BSCS	PA.28 CHEROKEE
G-ARTH	PA.12 SUPER CRUISER

12th
G-SGWA	IKARUS C.42 CYCLONE	G-YULL	PA.28 CHEROKEE
G-NEVE	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BSXA	PA.28 CHEROKEE
G-CJJW	LAMBERT MISSION 108	G-IIBB	BELL 505
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE		G-RVJP	VANS RV.9
2-BELL	BELL 505		G-BVUN	VANS RV.4
G-LAVN	GUIMBAL CABRI G.2	G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-BOZO	AA.5B TIGER

13th
XX702	SA BULLDOG (G-CBXR)	G-CIEM	QUIK R
G-BNRP	PA.28 CHEROKEE		G-CDVZ	QUIK GT.450
G-BOGM	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-HADD	QUIK R
G-BUTD	VANS RV.6		G-BUEC	VANS RV.6
G-BZTN	EUROPA			G-REXA	BE.200 SUPER KING AIR
G-YFLI	ROTORSPORT UK CAVALON	G-MRSS	IKARUS C.42 CYCLONE

14th
G-GPWE	IKARUS C.42 CYCLONE	G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO
G-CGPO	STING CARBON		G-GNJW	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BEUP	ROBIN DR.400		G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-RODG	PEARCE JABIRU UL	G-YULL	PA.28 CHEROKEE
G-SHRT	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CCZX	ROBIN DR.400
G-GCGP	QUIK			G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE
G-HUXY	CESSNA 152

15th
G-XXIV	B.206 JETRANGER		G-EEKY	PA.28 CHEROKEE
G-BNRY	CESSNA 182

18th
G-DLUX	EUROCOPTER EC.120	G-ONTV	B.206 JETRANGER
G-BSCS	PA.28 CHEROKEE		G-NULL	As.350 ECUREUIL
G-OFIT	TB.10 TOBAGO		G-RUVY	VANS RV.9A
G-CCGU	VANS RV.9A		G-BVUN	VANS RV.4
G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BHAA	CESSNA 152
G-AOFJ	AUSTER 5 (Arrived by road, new resident for restoration)

19th
G-BVDP	FALCO F.8L		G-CLSF	VANS RV.12
G-NJPG	SKYRANGER		G-LFSI	PA.28 CHEROKEE
G-CCXH	SKYRANGER		G-LFST	PA.28 CHEROKEE
G-BSXA	PA.28 CHEROKEE		G-OCFD	B.206 JETRANGER
G-BSCS	PA.28 CHEROKEE		G-CKIF	CESSNA 172
G-OABR	AG.5B TIGER

20th
15615	PA.18 SUPER CUB(G-AYPO)	G-NTPS	BRISTELL NG.5
G-EEKY	PA.28 CHEROKEE		G-DFDO	EV.97 EUROSTAR
G-BXSA	PA.28 CHEROKEE		N199MW	PA.32 CHEROKEE SIX
G-LSFT	PA.28 CHEROKEE		G-BERI	ROCKWELL 114
G-BYSF	PEARCE JABIRU UL	G-OAFG	PIPISTREL ALPHA
G-CECZ	ZENAIR CH.601 ZODIAC

21st
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-CBOS	RANS S.6 COYOTE
G-CGPO	STING CARBO		G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-AVLT	PA.28 CHEROKEE		G-EDRV	VANS RV.6
G-RVMT	VANS RV.6		G-BAKN	STAMPE S.4
N4545N	BOEING A.75-NI STEARMAN	G-DBIN	MEDWAY SLA.80
G-BZWN	VANS RV.8		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-BGVN	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-DAAW	BOLKOW 209
G-BKPS	AS.350 ECUREUIL		G-GECO	HUGHES 369

22nd
G-DLUX	EUROCOPTER EC.120

23rd
G-BSCS	PA.28 CHEROKEE		G-OFIT	TB.10 TOBAGO

24th
G-CCEM	EV.97 EUROSTAR		G-BALJ	ROBIN DR.400

25th
G-BBHY	PA.28 CHEROKEE		G-GBVX	ROBIN DR.400
G-RVIZ	VANS RV.12		G-CJJW	LAMBERT MISSION 108
G-INDX	ROBINSON R.44 RAVEN	G-YULL	PA.28 CHEROKEE
G-ZASH	IKARUS C.42 CYCLONE	G-IOVE	BRISTELL NG.5
G-TALH	PA.28 CHEROKEE		G-BNKC	CESSNA 152
G-BTAL	CESSNA 152

26th
G-GHER	AS.355 ECUREUIL		G-BJAJ	AA.5B TIGER
2-PASB	DA.40 DIAMOND STAR	G-AXTA	PA.28 CHEROKEE
G-ASNW	CESSNA 172		G-EDRV	VANS RV.6A
G-RVMT	VANS RV.6		G-MXPI	ROBINSON R.44 RAVEN
G-REXB	BE.200 SUPER KING AIR
G-VFDS	VANS RV.8		)
G-OCTO	VANS RV.8		)
G-EGRV	VANS RV.8		) RAVENS DISPLAY TEAM FOR
G-CIBM	VANS RV.8		) SIDMOUTH AIR SHOW
G-SOUT	VANS RV.8		)
G-JPIY	PITTS S.2SE

27th
G-NRST	CESSNA 182		G-CCMZ	SKYRANGER
G-DIKY	MURHPY REBEL		G-RVBJ	VANS RV.8A
G-CJOL	EUROFOX			G-SIZZ	PEARCE JABIRU J.400
G-CSUE	MXP-740 SAVANNAH	G-CBBN	PEGASUS QUANTUM

28th
G-OPVM	VANS RV.9A		G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BTSJ	PA.28 CHEROKEE		G-NICC	EV.97 EUROSTAR
G-CGPO	STING CARBON		G-CLDB	EV.97 EUROSTAR
G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO	G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-AZOE	AIRTOURER T.2		G-AVEO	CESSNA 150

29th
G-BAXZ	PA.28 CHEROKEE		G-BYNK	ROBIN HR.200
G-JGAR	ROBINSON R.44 RAVEN	G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN
G-PWEF	MAGNI M.24C ORION	G-MACH	SIAI 260
G-AXOH	MS.894A RALLYE		G-INDX	ROBINSON R.44 RAVEN
G-RVBJ	VANS RV.8A		G-BWOH	PA.28 CHEROKEE
G-AWLZ	FOURNIER RF.4D		G-AVYS	PA.28R CHEROKEE ARROW
N240GS	CESSNA 208 CARAVAN I (TEMPORARY RESIDENT)
G-BSEU	PA.28 CHEROKEE

30th
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE		G-BSXA	PA.28 CHEROKEE
G-BSZT	PA.28 CHEROKEE		G-IGGI	BELL 505
G-JUST	BE.33 BONANZA		G-NETR	AS.355 ECUREUIL
G-BAEN	ROBIN DR.400		G-BBPP	PA.28 CHEROKEE

31st
G-BSXA	PA.28 CHEROKEE		G-YULL	PA.28 CHEROKEE
G-CKIF	CESSNA 172		G-SPTT	DA.40 DIAMOND STAR
G-BMMK	CESSNA 182		G-NETR	AS.355 ECUREUIL
G-ULLI	SKYRANGER

NOTE:
G-BHRO	ROCKWELL 112 		New Resident

Credit: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main