DUNKESWELL VISITORS DECEMBER 2022

1st
G-BUVO	CESSNA 182

2nd
G-IOOK	AGUSTA A.109		G-VTAL	BE V.35 BONANZA

3rd
G-HEWZ	HUGHES 369		G-ORVS	VANS RV.9

6th
G-VTAL	BE V.35 BONANZA		G-DVTA	CESSNA 206
G-HSVI	CESSNA 172		G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CFRY	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-CLSF	VANS RV.12
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-XCRJ	VANS RV.9A
G-IINI	VANS RV.9A

7th
G-IINI	VANS RV.9A		G-RUVY	VANS RV.9A
G-CCGU	VANS RV.9A		G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CLSF	VANS RV.12		G-LEOS	ROBIN DR.400
G-LFSI	PA.28 CHEROKEE		G-POWL	CESSNA 182
G-SBSB	DA.40 DIAMOND STAR	G-BIOA	HUGHES 369
G-BOZO	AA.5B TIGER		G-ULLI	SKYRANGER NINJA

8th
G-ZPPY	PA.18 SUPER CUB		G-LEOS	ROBIN DR.400
G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BUEC	VANS RV.6
G-IINI	VANS RV.9A		G-PDGP	AS.355 ECUREUIL
G-CFDI	VANS RV.6		G-BBKZ	CESSNA 172

9th
G-RVMT	VANS RV.6		G-EDRV	VANS RV.6A
G-PDGP	AS.355 ECUREUIL		G-CCGU	VANS RV.9A
G-KKTG	CESSNA 182		N120MX	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-VTAL	BE V.35 BONANZA		G-ROBN	ROBIN R.1180TD
G-PZNE	SIKORSKY S.92		G-BNTD	PA.28 CHEROKEE

10th
G-LCPX	EUROCOPTER EC.155	M-IKEY	AS.365 DAUPHIN

14th
G-HAZZ	AS.350 ECUREUIL

15th
G-JCBS	PIPER J.3C-65 CUB	G-BTYT	CESSNA 152
G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO
G-HEWZ	HUGHES 369		N5829P	PA.24 COMANCHE
M-IKEY	AS.365 DAUPHIN

16th
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE		G-HEWZ	HUGHES 369
G-LEOS	ROBIN DR.400		G-IPGL	AGUSTA A.109
G-BSCS	PA.28 CHEROKEE

17th
N400UK	LANCAIR LC41-550FG	G-IINI	VANS RV.9A
G-BZTN	EUROPA			G-GCDB	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-BBBY	PA.28 CHEROKEE
60344	RYAN NAVION (N4956C)	G-CLGD	A.32 VIXEN
G-ZZZS	EUROCOPTER EC.120

20th
G-CLMW	LAMBERT MISSION 108	G-SHRT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-JTSA	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BZTN	EUROPA
G-RUVY	VANS RV.9A		G-PDGP	AS.355 ECUREUIL
G-CCGU	VANS RV.9A		G-CDHC	SLINGSBY T.67 FIREFLY

21st
G-FAMJ	AGUSTA A.109		G-PDGP	AS.355 ECUREUIL
G-LFSI	PA.28 CHEROKEE		G-BWOI	PA.28 CHEROKEE
G-CKIE	CESSNA 172

Aerodrome closed 23 Dec to 3 Jan, except:

27th
N90KB	CIRRUS DESIGNS SR.22

30th
N90KB	CIRRUS DESIGNS SR.22

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main