DUNKESWELL VISITORS - JULY 2006

DeHavilland Moth Club Rally Dunkeswell 1 July 2006

G-ABDA		DH.60G GYPSY MOTH	G-ABLS		DH.80A PUSS MOTH
G-ACNS		DH.60 MOTH		G-ACUS		DH.85 LEOPARD MOTH
G-ADKK		DH.87B HORNET MOTH	G-ADMT		DH.87B HORNET MOTH
W9385/G-ADND	DH.87B HORNET MOTH	G-AEML		DH.89 DRAGON RAPIDE
G-AGHY		DH.82A TIGER MOTH	G-AGJG		DH.89 DRAGON RAPIDE
G-AGXV		AUSTER J/1 AUTOCRAT	G-AHOO		DH.82A TIGER MOTH
G-AIYS		DH.85 LEOPARD MOTH	G-AMUF		DHC.1 CHIPMUNK
N6797/G-ANEH	DH.82A TIGER MOTH	G-ANEN		DH.82A TIGER MOTH
G-ANFM		DH.82A TIGER MOTH	G-ANJD		DH.82A TIGER MOTH
G-ANLD		DH.82A TIGER MOTH	DE470/G-ANMY	DH.82A TIGER MOTH
XL714/G-AOGR	DH.82A TIGER MOTH	G-AOJH		DH.83C FOX MOTH
G-ARUI		BEAGLE A.61 TERRIER	DE992/G-AXXV	DH.82A TIGER MOTH
G-AZZZ		DH.82A TIGER MOTH	WG316/G-BCAH	DHC.1 CHIPMUNK
A17-48/G-BPHR	DH.82A TIGER MOTH	G-CIBO		CESSNA 180
G-ECAN		DH.84 DRAGON		K2567/G-MOTH	DH.82A TIGER MOTH
G-AHIZ		DH.82A TIGER MOTH	G-BJZF		DH.82A TIGER MOTH
G-AOEI		DH.82A TIGER MOTH

Other Visiting Aircraft

G-ATVS		PA.28-180 CHEROKEE	G-AVYR		PA.28-140 CHEROKEE
G-BHZE		PA.28-161 CHEROKEE	G-BSVS		ROBIN DR.400-100
G-CCNR		SKYRANGER		G-CCWZ		X'AIR
G-CPCD		JODEL DR.221		G-HPSL		ROCKWELL 114
G-KAWA		DENNEY KITFOX		G-SAMG		GROB 109B
G-SLYN		PA.28-161 CHEROKEE	G-BPRY		PA.28 CHEROKEE
G-BXKL		B.206 JETRANGER		G-JPTT		ENSTROM 480
G-ARNO		A.61 TERRIER		G-BOKY		CESSNA 150
G-TUSA		PEGASUS QUANTUM		G-CBKE		AIR CREATION KISS
G-MWSC		RANS S.6 COYOTE		G-CCWR		PEGASUS QUIK
G-BFRV		CESSNA 152		G-CCTU		PEGASUS QUIK

2nd
G-GOBD	PA.32 SARATOGA		HA-LFM	SA.341 GAZELLE
G-BXPF	THORP T.211		G-BFZV	CESSNA 172
G-BBZH	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-IGGL	TB.10 TOBAGO
G-TRNT	ROBINSON R.44 CLIPPER	G-BJSV	PA.28 CHEROKEE
G-AXPA	B.121 PUP

3rd
G-WALI	ROBINSON R.44 RAVEN	G-KEJY	EV.97 EUROSTAR
G-AVHH	CESSNA 172		G-BOMO	PA.38 TOMAHAWK
G-WAVS	PA.28 CHEROKEE		G-OGOB	ROBINSON R.22 BETA
G-SLYN	PA.28 CHEROKEE

4th
G-BXTB	CESSNA 152		G-YFLY	VPM M.16 TANDEM
G-CUBP	PA.18 SUPER CUB		G-BBXW	PA.28 CHEROKEE
G-BVIW	PA.18 SUPER CUB

6th
N9FJ	AS.350 ECUREUIL		G-CDSC	SCHEIBE SF.25 FALKE

7th
G-BCWB	CESSNA 182		G-CCIZ	PZL KOLIBER 160A
G-OGOB	ROBINSON R.22 BETA	G-BUUI	SLINGSBY T.67 FIREFLY
G-TUSA	PEGASUS QUANTUM		G-CBKE	AIR CREATION KISS
G-OBFC	PA.28 CHEROKEE		G-BRUB	PA.28 CHEROKEE

8th
G-AZOU	JODEL DR.1050		G-MICK	CESSNA 172
G-RAVN	ROBINSON R.44 RAVEN	G-HARN	PA.28 CHEROKEE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		G-BPFC	MOONEY M.20
G-BKXR	D.31 TURBULENT		G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-BMLL	GROB 109		G-GNMG	CESSNA 206

9th
G-SHAF	ROBINSON R.44 RAVEN	G-YFLY	VPM M.16 TANDEM
G-NJSH	ROBINSON R.22 BETA	G-IBAZ	IKARUS C.42 CYCLONE

10th
G-GAFA	PA.34 SENECA		G-BHYG	PA.34 SENECA

11th
SE-YTS	EUROCUB MK.IV		SE-YUS	EUROCUB MK.IV
SE-VGB	EUROCUB MK.IV		SE-VPB	AEROSPOOL WT.9 DYNAMIC
XT131	WESTLAND SIOUX AH.1	XT626	WESTLAND SCOUT AH.1
XR379	ALOUETTE II AH.2	G-BODY	CESSNA 310
G-BGSV	CESSNA 172		G-FNEY	CESSNA 177
G-YFLY	VPM M.16 TANDEM		G-BBKB	CESSNA 150
G-BTID	PA.28 CHEROKEE

12th
G-DRAG	CESSNA 152		G-ATVS	PA.28 CHEROKEE
XT131	WESTLAND SIOUX AH.1	G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CBLE	ROBIN R.2120U

13th
G-GNMG	CESSNA 206		G-BGVK	PA.28 CHEROKEE
G-BJVV	ROBIN R.1180		G-ASUP	CESSNA 172
G-YFLY	VPM M.16 TANDEM		G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN

14th
G-BGSA	MS.892 RALLYE 150GT	G-BUEG	CESSNA 152
N91ME	TB.20 TRINIDAD GT	G-BSZW	CESSNA 152
G-WNTR	PA.28 CHEROKEE		G-CDMM	CESSNA 172
G-TSKY	B.121 PUP		D-EONW	CESSNA 182
D-ECAK	CESSNA 172		G-AVMB	D.62 CONDOR
D-EHMN	PA.28R CHEROKEE ARROW	PH-SVQ	ROBIN DR.400

15th
G-BZXK	ROBIN HR.200		G-YVES	PIONEER 300
N9FJ	AS.350 ECUREUIL		G-WARH	PA.28 CHEROKEE
G-CCZK	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-BSXC	PA.28 CHEROKEE
G-BUJE	CESSNA 177		G-BNKD	CESSNA 172
G-BAEM	ROBIN DR.400		G-BUHS	GLASAIR I TD
G-ARXT	JODEL DR.1050		G-AXJH	B.121 PUP
G-BSLK	PA.28 CHEROKEE		G-BKPA	H.36 DIMONA
G-RVIB	VANS RV.6		G-BMKR	PA.28 CHEROKEE
G-BGFG	AA.5A CHEETAH		G-ASSS	CESSNA 172
G-AZZV	CESSNA 172		G-BEMW	PA.28 CHEROKEE
G-BZEZ	CFM SHADOW		G-AXGV	D.62 CONDOR
N257JM	TBM.700			G-AXPA	B.121 PUP

16th
G-YYYY	MH.1521 BROUSSARD	G-BZDZ	PEARCE JABIRU SP
G-HART	CESSNA 152		G-MRST	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-ATVS	PA.28 CHEROKEE		G-AXRR	AUSTER AOP.9
G-BOKY	CESSNA 152		G-BGFG	AA.5A CHEETAH
G-BCFF	FUJI FA.160 AERO SUBARU	G-BGVK	PA.28 CHEROKEE
G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR	G-BNKV	CESSNA 152
G-BYYP	PEGASUS QUANTUM		G-BFVU	CESSNA 150
G-BMKR	PA.28 CHEROKEE		N31RB	AA.5B TIGER
G-OWAC	CESSNA 152		G-WARO	PA.28 CHEROKEE
N882JH	MAULE M.7-235B		G-BPJU	PA.28 CHEROKEE
G-BBTH	CESSNA 172		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-BEDG	ROCKWELL 112		G-BZRV	VANS RV.6

17th
G-AWEX	PA.28 CHEROKEE		G-SUNN	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BHJS	PARTENAVIA P.68 VICTOR	G-BRTJ	CESSNA 150
G-UFCC	CESSNA 172

18th
G-TORC	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-EDGI	PA.28 CHEROKEE		G-MFMF	B.206 JETRANGER
G-MRTN	TB.10 TOBAGO		G-ULSY	IKARUS C.42 CYCLONE

19th
G-JODI	AGUSTA A.109		G-ARWS	CESSNA 175
G-BYZP	ROBINSON R.22 BETA	G-BTSJ	PA.28 CHEROKEE
G-SLYN	PA.28 CHEROKEE		G-FAIR	TB.10 TOBAGO
G-OOCS	HUGHES 369		N50910	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-AWVZ	JODEL D.112		G-MFMF	B.206 JETRANGER
G-VERN	PA.32 LANCE		G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN

20th
G-HYAK	YAKOVLEV YAK.52		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-AXLS	JODEL DR.105A		G-BVNU	FLS SPRINT
G-BSML	SCHWEIZER 269		G-BUJB	SLINGSBY T.61
G-BJTO	PIPER J3C-36 CUB	VF516	A.61 TERRIER (G-ASMZ)
G-VERN	PA.32			N1FD	TB.200 TRINIDAD XL

21st
G-GFCB	PA.28 CHEROKEE		G-BRTJ	CESSNA 150
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE		G-AXNR	B.121 PUP
G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-CDCC	EV.97 EUROSTAR

22nd
G-AOIY	AUSTER J/5V AUTOCAR	G-BYYP	PEGASUS QUANTUM
G-BITM	CESSNA 172		G-MZHR	PEGASUS AX2000
G-BGFG	AA.5A CHEETAH		G-BPKR	PA.28 CHEROKEE
G-BTZO	TB.20 TRINIDAD		G-PIPR	PA.18 SUPER CUB
G-CUBP	PA.18 SUPER CUB		N91ME	TB.20 TRINIDAD

23rd
G-YIIK	ROBINSON R.44 RAVEN	G-TOMS	PA.38 TOMAHAWK
G-LTFC	PA.28 CHEROKEE		G-BSIZ	PA.28 CHEROKEE
G-BUJB	SLINGSBY T.61		G-BEXN	GRUMMAN AA.1C
G-BPJU	PA.28 CHEROKEE		G-BOIT	TB.10 TOBAGO

24th
G-FAIR	TB.10 TOBAGO		G-ASSS	CESSNA 172
G-TRFX	ALPI PIONEER 300	G-BYYL	PEARCE JABIRU UL
G-CDJR	EV.97 EUROSTAR		G-BOTP	CESSNA 150
G-WOLF	PA.28 CHEROKEE

25th
G-AXNR	B.121 PUP		G-BXWB	ROBIN HR.100
G-GACB	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CDEK	DA.40 DIAMOND STAR
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE		G-BSML	SCHWEIZER 269
G-BIGK	TAYLORCRAFT BC.12D

26th
G-BHYP	CESSNA 172		G-BABK	PA.34 SENECA
N71763	CESSNA 180		G-BSVE	CP.310S BINDER SMARAGD
G-BJVS	CP.1310 EMERAUDE	G-AYEE	PA.28 CHEROKEE
G-OHAC	CESSNA 182

27th
G-CTCE	DA.42 DIAMOND TWIN STAR	G-CCPG	PEGASUS QUIK

28th
G-EDGI	PA.28 CHEROKEE		G-BNHG	PA.38 TOMAHAWK
G-EVIE	PA.28 CHEROKEE		G-BOMO	PA.38 TOMAHAWK
G-CCYR	IKARUS C.42 CYCLONE	G-MYBL	CFM SHADOW CD
G-RENO	TB.10 TOBAGO		G-JLEE	AB.206 JETRANGER
G-BEWY	B.206 JETRANGER		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-ETDA	PA.28 CHEROKEE

29th
N34FA	TB.20 TRINIDAD		G-GRWW	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BMKR	PA.28 CHEROKEE		G-BASJ	PA.28 CHEROKEE
G-BVNU	FLS SPRINT		G-AMZT	AUSTER J/5L AIGLET TRAINER
G-BSZW	CESSNA 152		G-BRUB	PA.28 CHEROKEE

30th
F-BJFU	CP.301 EMERAUDE		N31RB	AA.5B TIGER

31st
G-BEXN	GRUMMAN AA.1C		G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER
G-BCCY	ROBIN HR.200		G-AYPO	PA.18 SUPER CUB
G-AVYM	PA.28 CHEROKEE		G-GFCB	PA.28 CHEROKEE
G-AVPO	HAL.26 PUSHPACK		G-BVNU	FLS SPRINT
G-AZZV	CESSNA 172		G-AXPA	B.121 PUP
G-ASSS	CESSNA 172		G-AWPW	PA.12 SUPER CRUISER
G-DENS	CP.1310 BINDER SMARAGD	G-DMRS	ROBINSON R.44 RAVEN

Credit: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main