DUNKESWELL VISITORS - JULY 2010

1st
N69LP	PA.60 AEROSTAR

2nd
G-DODD	CESSNA 172			G-CDNP	EV.97 EUROSTAR

3rd
G-CGEJ	ALPI PIONEER 200		G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-MZHV	THRUSTER T.600N			G-OALD	TB.20 TRINIDAD
G-BZFT	MURPHY REBEL			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CDBY	DYN'AERO MCR.01			G-AYPE	BOLKOW 209
G-ASUP	CESSNA 172			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-MZBL	MAINAIR BLADE			G-CCKL	EV.97 EUROSTAR
G-SAGE	LUSCOMBE 8E SILVAIRE		G-CDPD	P&M QUIK
G-CDPI	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-OFCM	CESSNA 172			G-BMOE	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-TBOK	TB.10 TOBAGO			G-BZUY	VANS RV.6

4th
G-HOLM	EUROCOPTER EC.135		G-BLMG	GROB 109A
G-JOHA	CIRRUS DESIGNS SR.20		G-CEEV	PA.28 CHEROKEE
G-CEEY	PA.28 CHEROKEE			G-OCCP	DA.40 DIAMOND STAR
G-BOIX	CESSNA 172			G-REDB	CESSNA 310
G-BLTK	ROCKWELL 112			G-OCRZ	CZAW SPORTCRUISER
G-HILS	CESSNA 172

5th
G-OPTF	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-AVMB	D.62 CONDOR			G-BHYP	CESSNA 172
G-BGHJ	CESSNA 172			G-RACY	CESSNA 182
G-WCOM	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BXTZ	PA.28 CHEROKEE
G-BBDE	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-DOLI	CIRRUS DESIGNS SR.20

6th
G-RUVY	VANS RV.9A			G-SIZZ	PEARCE JABIRU J.400
G-PROS	VANS RV.7A

8th
G-BOJR	CESSNA 172			G-BYCS	JODEL DR.1051
G-AWVZ	JODEL D.112			G-BAZT	CESSNA 172
G-AZCV	B.121 PUP			G-POPY	SKYRANGER

9th
G-MRED	CHRISTAVIA MK.1			G-BPJO	PA.28 CHEROKEE
G-BAZT	CESSNA 172			G-BCLI	AA.5 TRAVELER
G-BZVN	VANS RV.6			G-OCCL	DA.40 DIAMOND STAR
G-JDRD	ALPI PIONEER 300		G-MTGD	THRUSTER TST.MK1
G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-CDRU	CASA 1.131 JUNGMANN
G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-AHLT	DH.82A TIGER MOTH
G-CDNA	GROB 109			G-MYOA	RANS S.6 COYOTE
G-REDZ	THRUSTER T.600N			G-CGNK	P&M QUIK GT-450
G-CGHZ	P&M QUIK			G-MWFU	QUAD CITY CHALLENGER

10th
G-CDRU	CASA 1.131 JUNGMANN		G-BANA	JODEL DR.221
G-AHLT	DH.82A TIGER MOTH		G-ANFM	DH.82A TIGER MOTH
G-AVTP	CESSNA 172			G-RACY	CESSNA 182
G-BMCG	GROB 109			G-AVWR	PA.28R CHEROKEE ARROW

11th
G-MTPT	THRUSTER TST MK.1		G-AVNZ	FOURNIER RF.4
N4178W	PA.32R SARATOGA			G-BXOI	CESSNA 172
G-GLKE	ROBIN DR.400			G-OTUN	EV.97 EUROSTAR
G-AHLT	DH.82A TIGER MOTH		G-CDRU	CASA 1.131 JUNGMANN
49-QN	JODEL D.20 (F-JGRA)		G-ANFM	DH.82A TIGER MOTH
F-JDDJ	MYMJA				G-BMCG	GROB 109
F-JHYC	EV.97 EUROSTAR			G-HKSD	HK.36 SUPER DIMONA
F-JHWR	SOWEX				G-BXRT	ROBIN DR.400
G-JDRD	ALPI PIONEER 300		G-VANS	VANS RV.4

12th
G-AREO	PA.18 SUPER CUB			G-PILL	AVID FLYER MK.4
G-BRTD	CESSNA 152			G-RAPD	HUGHES 369
G-VIXX	ALPI PIONEER 300		G-CBAL	PA.28 CHEROKEE

14th
N6048B	ROCKWELL 114			G-LINE	AS.355 ECUREUIL
G-CBAL	PA.28 CHEROKEE

16th
G-CBAL	PA.28 CHEROKEE			EI-CPP	PIPER J.3C-65 CUB
N899DZ	BE.99				G-GDMW	BE.76 DUCHESS

17th
G-AVSI	PA.28 CHEROKEE			49-QN	JODEL D.20 (F-JGRA)
G-ARJF	PA.22 COLT			G-BEYL	PA.28 CHEROKEE
N2299L	BE F.33A BONANZA		G-OAGI	FLS SPRINT 160
G-RCWK	CESSNA 182			G-KATS	PA.28 CHEROKEE
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-CCXX	AG.5B TIGER
G-CGFG	CESSNA 152			G-CDMY	PA.28 CHEROKEE
G-BTNT	PA.28 CHEROKEE			G-BJWI	CESSNA 172
N820DL	BE.200 SUPER KING AIR		G-AYBD	CESSNA 150
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE			G-BKPA	HK.36 DIMONA

18th
G-IOOZ	AGUSTA A.109			G-DOLY	CESSNA T.303
G-KIPP	THRUSTER T.600N			G-KATS	PA.28 CHEROKEE

19th
G-JACS	PA.28 CHEROKEE			G-BORK	PA.28 CHEROKEE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-AWAX	CESSNA 150
G-WNTR	PA.28 CHEROKEE			G-JDRD	ALPI PIONEER 300
G-BYCS	JODEL DR.1050

21st
G-NONE	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW
D-EEGJ	PA.28 CHEROKEE			G-OAMG	B.206 JETRANGER
G-BXTZ	PA.28 CHEROKEE			G-CGRD	CIRRUS DESIGNS SR.20
N74189	BOEING STEARMAN PT.17		G-BAHX	CESSNA 182
N707TJ	BOEING STEARMAN A.75-N1		G-BXTY	PA.28 CHEROKEE
G-BOZV	ROBIN DR.340			G-BGVK	PA.28 CHEROKEE
G-BENK	CESSNA 172			G-BCJN	PA.28 CHEROKEE

23rd	
G-BHXS	JODEL D.120			G-CEYM	VANS RV.6
N71763	CESSNA 180			G-BSTP	CESSNA 152
G-CGIY	ROBIN DR.400			G-BJSV	PA.28 CHEROKEE
G-BYSP	PA.28 CHEROKEE			G-BVLT	BELLANCA 7GCBC
G-AXLS	JODEL D.105A

24th
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-EEZR	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CGIY	ROBIN DR.400
G-CGGO	ROBIN DR.400			G-OYIO	ROBIN DR.400
G-AXSM	JODEL DR.1051			G-ATOP	PA.28 CHEROKEE
G-BANA	JODEL DR.221			G-CEAN	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CCMM	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-BENK	CESSNA 172
G-NHRH	PA.28 CHEROKEE			G-AXLS	ROBIN D.105A
G-AXGV	D.62 CONDOR			G-BNNX	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CCHH	P&M QUIK			G-MWFU	QUAD CITY CHALLENGER

25th
G-CEJF	PA.28 CHEROKEE			G-BYRU	PEGASUS QUANTUM 15.912
G-JDRD	ALPI PIONEER 300		G-BYOG	PEGASUS QUANTUM 15.912
G-BVVA	YAKOVLEV YAK.52			G-YFUT	YAKOVLEV YAK.52
G-YAKF	YAKOVLEV YAK.52			G-ASVG	CP.301B EMERAUDE
G-CCWR	PEGASUS QUIK			G-BBKX	PA.28 CHEROKEE
G-GEHP	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CEVM	TECNAM P.2002 SIERRA
G-BYEE	MOONEY M.20			G-PJTM	CESSNA 172
G-BXJB	YAKOVLEV YAK.52			G-OABB	JODEL D.150

26th
G-BTID	PA.28 CHEROKEE			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-BHLE	ROBIN DR.400			D-MABS	IKARUS C.42 CYCLONE

27th
G-ARBZ	D.31 TURBULENT			G-ARGZ	D.31 TURBULENT
G-ARMZ	D.31 TURBULENT			G-ARNZ	D.31 TURBULENT
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE

28th
G-BXIF	PA.28 CHEROKEE			G-CEDV	EV.97 EUROSTAR
G-AWVZ	JODEL D.112			G-BSBA	PA.28 CHEROKEE
G-AJWI	CESSNA 172			G-CEYU	SA.365 DAUPHIN
G-BHDM	CESSNA 152			G-DLAA	C.208 CARAVAN
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-OFIT	TB.10 TOBAGO			G-SHED	PA.28 CHEROKEE

29th
G-ARBZ	D.31 TURBULENT			G-ARGZ	D.31 TURBULENT
G-ARMZ	D.31 TURBULENT			G-ARNZ	D.31 TURBULENT
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-CEDV	EV.97 EUROSTAR
G-BSCY	PA.28 CHEROKEE			G-PHYZ	PEARCE JABIRU 430
G-CGIY	ROBIN DR.400			G-TIMY	GY.80 HORIZON

30th
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE			G-KIPP	THRUSTER T.600N
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE		G-BEYZ	JODEL DR.1050
N8004E	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BJAG	PA.28 CHEROKEE

31st
G-ONER	VANS RV.8			G-JDRD	ALPI PIONEER 300
G-OYIO	ROBIN DR.400			G-CGEJ	ALPI PIONEER 200
G-CBIF	PEARCE JABIRU UL.450		G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-JENK	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CEKO	ROBIN DR.400
G-CDYT	IKARUS C.42 CYCLONE		D-EJLY	CESSNA 182
G-CDSC	SCHEIBE SF.25			G-SKPG	SKYRANGER
G-IRON	EUROPA XS			G-CCXH	SKYRANGER
G-CCRX	PEARCE JABIRU UL.450		G-BYCS	JODEL DR.1051
LX-XIE	AEROPRAKT 20			G-VONG	AS.355 ECUREUIL
N208AJ	C.208 CARAVAN			D-IEXA	BE.99
G-TIMY	GARDIN GY.80 HORIZON		G-RODJ	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CBAX	TECNAM P.92 ECHO

NB.
N899DZ	BE.99	arrived 16 July for parachuting duties with SkyDive UK.

Credits: Mike Lee, Mark Watson & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main