DUNKESWELL VISITORS JULY 2018

1st
G-WEAT	ROBINSON R.44 RAVEN		D-ECMH	PA.28 CHEROKEE
G-MUSH	ROBINSON R.44 RAVEN		G-WDCL	AGUSTA A.109
N228AM	PA.28 CHEROKEE			G-BKEW	B.206 JETRANGER
N8225Y	CESSNA 177			G-DMPI AGUSTA A.109

2nd
G-ICOM	CESSNA 172			G-BCEP	AA.5 TRAVELER
G-BIOA	HUGHES 369			G-BEZP	PA.32 CHEROKEE SIX
HB-DIC	MOONEY M.20			G-GHOW	CESSNA 182

3rd
OE-FDN	SHORTS SC.7 SKYVAN		G-CDVZ	PEGASUS QUIK GT450
G-PROS	VANS RV.7A			G-MRAG	CESSNA 182
G-GHOW	CESSNA 182			G-BNKD	CESSNA 172
G-CECJ	AEROMOT AMT.200S		G-SELY	B.206 JETRANGER
G-LMCB RAJ HAMSA X'AIR			G-RVRL PA.38 TOMAHAWK
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE							

4th
G-BLMG	GROB 109

5th
WK512	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXIM)		G-CCAP	ROBINSON R.22 BETA
G-PVCV	ROBIN DR.400			G-CPPG	ALPI PIONEER 400
OO-ELS	PA.28 CHEROKEE			G-BNKD	CESSNA 172
G-VETC	LAMBERT MISSION M.108		G-BXRB	CAP.10B
G-BOXH	PITTS S.1S SPECIAL		G-BORK	PA.28 CHEROKEE
G-BLGV	B.206 JETRANGER			

6th
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE			G-OWRT	CESSNA 182
G-PAFF	ROTORSPORT MT.03		G-RDNY	ROTORSPORT UK CAVALON
G-PCPC	ROTORSPORT UK CALIDUS		G-CJTC	ROTORSPORT UK CALIDUS
G-LISS	ROTORSPORT UK CALIDUS		G-LMBO	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BKIT	TB.9 TAMPICO			G-ATOR	PA.28 CHEROKEE
G-BLGV	B.206 JETRANGER			G-ILSE	CJ.1 STARLET
G-CKVM	EUROFOX				G-LMCB	RAJ HAMSA X'AIR
G-BRHP	AERONCA O-58B			G-EMCA	ROCKWELL 114
N4698W	ROCKWELL 112			G-CIXE ZLIN TRENER MASTER
G-IZZT	CIRRUS DESIGNS SR.22T		G-AXTL PA.28 CHEROKEE
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE				

7th
G-BOZV	ROBIN DR.340			G-GNJW	IKARUS C.42 CYCLONE
G-VIXX	ALPI PIONEER 300		G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-IINI	VANS RV.9A
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-CCFC	ROBINSON R.44 RAVEN
G-RIKS	EUROPA				G-CBCP	VANS RV.6A
G-WWAL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-XVAX	TECNAM P.2006T			G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-LIMO	B.206 JETRANGER			G-IRAR	VANS RV.9
G-BIOA	HUGHES 369			G-CEYH CESSNA 152
G-TEDB	CESSNA 150			G-BPWP RUTAN LONG-EZ
G-DCPB	EUROCOPTER EC.145

8th
G-JSAR	ROBINSON R.44 RAVEN		G-ATEF	CESSNA 150
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
O2-AGZ	VANESSA AIR VL.3RG EVOLUTION	G-CDEO	PA.28 CHEROKEE
G-BPIU	PA.28 CHEROKEE			G-CJTC	ROTORSPORT UK CALIDUS
G-RDNY	ROTORSPORT UK CAVALON		G-LISS	ROTORSPORT UK CALIDUS
G-CFCL	ROTORSPORT UK MT.03		G-PCPC	ROTORSPORT UK CALIDUS
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE			G-BNKD	CESSNA 172
G-JMRT	IKARUS C.42 BRAVO		G-TEDB	CESSNA 150
G-BOYH PA.28 CHEROKEE

9th
G-BBDH	CESSNA 172			G-BCCF	PA.28 CHEROKEE
G-BSKA	CESSNA 150			G-LINY	ROBINSON R.44 RAVEN
M-EXPL	AS.355 ECUREUIL			G-AXGS	D.62 CONDOR
G-TOLL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BBDM	AA.5 TRAVELER
G-KUBE	ROBINSON R.44 RAVEN		HB-DIC	MOONEY M.20
OO-STF	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BVLT	BELLANCA 7GCBC
G-BKIT	TB.9 TAMPICO			G-TBOK TB.10 TOBAGO
G-AXTO	PA.24 COMANCHE			G-KLAW CHRISTIAN EAGLE
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE					

10th
G-TEDB	CESSNA 150			G-LMBO	ROBINSON R.44 RAVEN
G-JFRV	VANS RV.7A			G-BXIF	PA.28 CHEROKEE
G-AXGS	D.62 CONDOR			G-ATDA	PA.28 CHEROKEE
G-BHYP	CESSNA 172			G-LLCH	CESSNA 172
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE			G-CETD PA.28 CHEROKEE

11th
G-TEDB	CESSNA 150			G-AGIV	PIPER J.3C-65 CUB
G-BSVS	ROBIN DR.400			G-RATD	VANS RV.8
G-OBOF	REMOS GX			G-AREX	AERONCA 15AC
G-YROC	ROTORSPORT UK MT.03		G-BKIS	TB.10 TOBAGO
G-GCYC	CESSNA 182			G-NTPS	BRISTELL NG.5
F-JBOX	VIRUS				G-COPR	ROBINSON R.44 RAVEN
G-OCTI	PA.32 CHEROKEE SIX		G-CCFC	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CGJS	CZAW SPORTSCRUISER		G-DFUN VANS RV.6

12th
G-BASH	AA.5 TRAVELER			G-TIBS	TB.20 TRINIDAD
G-CFSB	TECNAM P.2002			G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
G-BKEW	B.206 JETRANGER			G-STIX	VANS RV.7

13th
G-SWCT	FLIGHT DESIGN CTSW		G-EZZY	EV.97 EUROSTAR
G-DODD	CESSNA 172			G-RVIO	VANS RV.10
G-VRRV	VANS RV.12			OO-VFR	PA.28 CHEROKEE
G-HANY	B.206 JETRANGER

14th
G-ETTZ	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CFKE	RAJ HAMSA X'AIR
G-ASVZ	PA.28 CHEROKEE			G-KIAB	SCHEIBE SF.25C
G-RUVY	VANS RV.9A			G-ZODY	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BOTP	CESSNA 150			G-DFDO	EV.97 EUROSTAR
G-OPOT	AGUSTA A.109			G-CGLT	CZAW SPORTSCRUISER
G-BNYM	CESSNA 172			G-LFTB	PA.28 CHEROKEE
G-ASUD	PA.28 CHEROKEE			G-WCKM	SKYRANGER
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE			G-BOTP	CESSNA 150
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE			G-MUSH	ROBINSON R.44 RAVEN

15th
G-CGJP	VANS RV.10			G-CGLT	CZAW SPORTSCRUISER
G-SWCT	FLIGHT DESIGN CTSW		G-RVIO	VANS RV.10
G-LOUS	EV.97 EUROSTAR			G-RKLD	VANS RV.6A
G-EZZY	EV.97 EUROSTAR			G-LLLY	ENSTROM 480B
G-CDTV	EV.97 EUROSTAR			G-OBFU	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BSKW	PA.28 CHEROKEE			G-OVFR	CESSNA 172
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-CEYM	VANS RV.6
G-BNKD	CESSNA 172			G-BWOI	PA.28 CHEROKEE
G-BYYP	PEGASUS QUANTUM			G-BZWC	RAJ HAMSA X'AIR

16th
G-BOKA	PA.28 CHEROKEE			G-DVIP	AGUSTA A.109

17th
G-BZWC	RAJ HAMSA X'AIR			G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
G-CGVE	RAJ HAMSA X'AIR			G-CDAC	EV.97 EUROSTAR
G-MFAC	CESSNA 172			G-ATYS	PA.28 CHEROKEE
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE			G-BXMX	CURRIE WOT
G-ELUE	PA.28 CHEROKEE			G-DAKO	PA.28 CHEROKEE
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE			G-RNKD	CESSNA 172
G-NICC	EV.97 EUROSTAR			G-BHBG PA.32R LANCE
G-WPDD	EUROCOPTER EC.135		G-LLCH CESSNA 172
N75822	CESSNA 172			G-IGIS	B.206 JETRANGER
N12467 WACO UEC

18th
G-UPID	BOWERS FLY BABY			G-CHZT	GROPPO TRAIL
G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE		G-TEDB	CESSNA 150
G-BVKU	SLINGSBY T.61F			G-WPDD	EUROCOPTER EC.135
G-NICC	EV.97 EUROSTAR			G-BJDW CESSNA 172

19th
G-ATLT	CESSNA U.206			G-CFDI	VANS RV.6
G-BBDH	CESSNA 172			G-BYBF	ROBIN R.2160
D-MIVA	BRISTELL NG.5			D-MASV	FLIGHT DESIGN CTSW
G-BZWC	RAJ HAMSA X'AIR			G-YROL	ROTORSPORT UK CAVALON
G-CGTT	EV.97 EUROSTAR			G-SJEF	ROTORSPORT UK CAVALON
G-TEDB	CESSNA 150			G-BHYP	CESSNA 172
G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BUJP	PA.28 CHEROKEE
G-BJDW	CESSNA 172			G-BEOK CESSNA 150
G-WPDD	EUROCOPTER EC.135		G-BRBH	CESSNA 150
G-AWUJ	CESSNA 150			G-HSVI CESSNA 172

20th
G-GMGH	ROBINSON R.66			G-BNKI	CESSNA 152
G-BYNK	ROBIN HR.200			G-TEDB	CESSNA 150
G-CEYM	VANS RV.6			G-ATYS	PA.28 CHEROKEE
G-PROS	VANS RV.7A			N400UK LANCAIR 400
G-BNHJ	CESSNA 152			G-PHAT	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-HEHE	EUROCOPTER EC.120							

21st
G-OHMS	AS.355 ECUREUIL			G-BBXW	PA.28 CHEROKEE
G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE			G-BZVN	VANS RV.6
G-CEGS	PA.28 CHEROKEE			N20TB	TB.20
G-OESP	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CEAT ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BNKD	CESSNA 172			G-BOYH PA.28 CHEROKEE

22nd
G-AVNS	PA.28 CHEROKEE			G-EDGI	PA.28 CHEROKEE
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE			G-XALT	PA.38 TOMAHAWK
G-AZEV	B.121 PUP			G-CDYY	ALPI PIONEER 300
G-VIXX	ALPI PIONEER 300		G-SHMN	ALPI PIONEER 300
G-ONTV	B.206 JETRANGER			G-CDEO	PA.28 CHEROKEE
G-BBJZ	CESSNA 172			G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-ONTV	CESSNA 172				

23rd
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE			G-DODD	CESSNA 172
G-CCGU	VANS RV.9A			G-BHYP	CESSNA 172
G-BXTY	PA.28 CHEROKEE			G-MPLD	CESSNA 182
G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BZWC	RAJ HAMSA X'AIR
G-DOBS	VANS RV.8			G-CKPS	AS.350 ECUREUIL
G-WPDA	EUROCOPTER EC.135		G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
G-BYZA	AS.355 ECUREUIL			G-GFCB PA.28 CHEROKEE

24th
G-WWAL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BFSY	PA.28 CHEROKEE
HB-HKO	AS.202				G-BRBI	CESSNA 172
G-PERX	AS.355 ECUREUIL			G-SHCK	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BOTP	CESSNA 150			G-NFNF	ROBIN DR.400
G-ELUN	ROBIN DR.400			G-TEDB	CESSNA 150
G-BSFR	CESSNA 152			G-GOES	ROBINSON R.44 RAVEN
N121JF	BE.33A BONANZA			G-CEGS	PA.28 CHEROKEE
G-BYZA	AS.355 ECURUEIL			G-BNMB PA.28 CHEROKEE
2-MIKE	ROCKWELL 114			G-WPDE EUROCOPTER EC.135
2-ZOOM	ROCKWELL 114			G-BASN BE.23 SUNDOWNER
G-AVWR	PA.28R CHEROKEE ARROW

25th
G-EVIG	EV.97 EUROSTAR			G-TEDB	CESSNA 150
G-BOOF	PA.28 CHEROKEE			G-LARE	PA.39 TWIN COMANCHE
G-BGVY	AA.5B TIGER			G-GBUN	CESSNA 182
G-BNKD	CESSNA 172			G-CEGS	PA.28 CHEROKEE
F8010	SE.5A REPLICA (G-BDWJ)		G-BHBG	PA.32R LANCE
G-FFFB	P&M QUIK GTR					

26th
G-AJXC	AUSTER 5			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-BRBG	PA.28 CHEROKEE			G-DAKO	PA.28 CHEROKEE
F-GYFF	CIRRUS DESIGNS SR.20		G-AVYM	PA.28 CHEROKEE
G-BXOI	CESSNA 172			G-ASIL	PA.28 CHEROKEE
G-OBDA	DA.40 DIAMOND STAR		G-BZME	SA BULLDOG
N761JU	CESSNA 210			G-BUKU	LUSCOMBE 8E
G-EMIN	EUROPA				G-ASOM	BEAGLE A.61 TERRIER
G-BJDW	CESSNA 172			G-MUZZ	AGUSTA A.109
G-WPDA	EUROCOPTER EC.135		G-GSYL PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BPHG	ROBIN DR.400			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-ASOM	BEAGLE A.61 TERRIER

27th
PH-GVB	CESSNA 172			G-IGIS	B.206 JETRANGER
G-BHSB	CESSNA 172			G-LINE	AS.355 ECUREUIL
PH-GBA	PA.18 SUPER CUB

28th
G-TATS	AS.350 ECUREUIL

29th
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO

30th
G-BAEN	ROBIN DR.400			G-ATLT	CESSNA U.206

31st
G-COLS	VANS RV.7A			G-OONY	PA.28 CHEROKEE
G-BBKZ	CESSNA 172			G-BFNK	PA.28 CHEROKEE
G-DODD	CESSNA 172			G-CPPG	ALPI PIONEER 400
G-BSZV	CESSNA 152			G-DVIP	AGUSTA A.109
G-BNKD	CESSNA 172			G-CEGS	PA.28 CHEROKEE
G-AYWD	CESSNA 182			2-PLAY TBM 700
G-DCPB	EUROCOPTER EC.145		G-TEDB CESSNA 150


NOTE:
G-RCIE	PIPER J.3C-65 CUB	new resident

G-CTAB	CHAMPION 7GCAA		new with AT Sales
G-CIBB	CESSNA 172		new with AT Sales
G-BEFF	PA.28 CHEROKEE		new with AT Sales

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main