DUNKESWELL VISITORS JUNE 2020

1st
G-GAJB	AA.5 TRAVELER		G-CEVC	VANS RV.4
G-OORV	VANS RV.6		G-RVJO	VANS RV.9A
N8163P	CIRRUS DESIGNS SR.20	G-BAZM	JODEL D.11
G-AZCL	B.121 PUP		G-DLEE	TB.9 TAMPICO
N224RC	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-SARM	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BIDK	PA.18 SUPER CUB		G-BKKN	CESSNA 182
G-MODE	EUROCOPTER EC.120	G-BVSS	JODEL D.150

2nd
G-BBKZ	CESSNA 172		G-BCZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-BZTN	EUROPA			G-AXLS	JODEL DR.105A
G-TALH	PA.28 CHEROKEE		G-BOJI	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-ELCH	ROCKWELL 114		G-CIDW	EV.97 EUROSTAR
G-GAOH	ROBIN DR.400		G-SKFY	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BHYJ	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BBRC	FUJI FA.200 AERO SUBARU
G-DVIP	AGUSTA A.109

3rd
G-JANN	PA.34 SENECA		G-EKKL	PA.28 CHEROKEE
G-RVRA	PA.28 CHEROKEE

4th
G-AHOO	DH.82A TIGER MOTH	G-ANFM	DH.82A TIGER MOTH
G-OBAL	MOONEY M.20		G-BKIT	TB.9 TAMPICO
G-RVRA	PA.28 CHEROKEE

5th
G-CDDK	CESSNA 172		G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
N55BN	BE.55 BARON		

7th
G-CIDX	SONEX			G-CGPO	STING CARBON
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-ZGZG	CESSNA 182
G-CEPY	IKARUS C.42 CYCLONE	G-OTAL	ARV.1 SUPER 2
F-HDMD	DA.62 DIAMOND TWIN STAR	G-BCGJ	PA.28 CHEROKEE
G-CDDY	VANS RV.8		N400UK	COLUMBIA LC.41

8th
G-ENRE	PEARCE JABIRU UL.450	G-LTFB	PA.28 CHEROKEE
G-LINZ	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BMKR	PA.28 CHEROKEE
G-NLDR	AS.355 ECUREUIL

9th
G-BGCY	TAYLOR JT.1 MONOPLANE	G-BBXW	PA.28 CHEROKEE
G-BSVS	ROBIN DR.400		G-CETS	VANS RV.7
G-GCYC	CESSNA 182		G-BHXS	JODEL D.120
G-CETX	ALPI PIONEER 300	G-EDGI	PA.28 CHEROKEE
G-BRUB	PA.28 CHEROKEE		G-OBOF	REMOS GX
G-DLDL	ROBINSON R.22 BETA	G-CCTR	SKYRANGER
G-CPPG	ALPI PIONEER 400	G-DUVL	CESSNA 172
G-BNRG	PA.28 CHEROKEE		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-BKIS	TB.10 TOBAGO		N55BN	BE.55 BARON
G-KRIS	MAULE M.5 LUNAR ROCKET
	
10th
G-LTFB	PA.28 CHEROKEE

13th
G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-EXPO	PA.46 MALIBU

15th
G-CCGU	VANS RV.9A		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
N141KJ	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-JUFS	TB.9 TAMPICO
G-DENY	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CBZR	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BFCT	CESSNA TU.206		G-JLHS	BE A.36 BONANZA
G-IROB	TB.10 TOBAGO

16th
G-BFCT	CESSNA TU.206		M-POWR	BE.90 KING AIR
G-JLHS	BE A.36 BONANZA		ZZ109	EH.101 MERLIN

19th
G-CLBY	ROBINSON R.44 RAVEN

20th
G-BGCY	TAYLOR JT.1 MONOPLANE	G-BSPE	CESSNA 172
2-SKYZ	CIRRUS DESIGNS SR.22	N8225Y	CESSNA 177
G-XXSF	BELL 505		G-LADD	ENSTROM 480
G-RVBI	VANS RV.8

21st
G-LTFB	PA.28 CHEROKEE		G-JOID	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-EKKL	PA.28 CHEROKEE

22nd
G-AVBT	PA.28 CHEROKEE		G-BHMG	CESSNA 152
G-MDDE	HUGHES 369A		N20AG	TB.20 TRINIDAD
G-LOFM	MAULE MX.7		G-JUFS	TB.9 TAMPICO
G-OTNA	ROBINSON R.44 RAVEN	G-LINY	ROBINSON R.44 RAVEN
G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-LOTE	PA.28 CHEROKEE

23rd
G-CJIT	IKARUS C.42 CYCLONE	G-GAOM	ROBIN DR.400
G-NFLY	TECNAM P.2002		G-BANA	JODEL DR.221
G-TECS	TECNAM P.2002		G-LOTE	PA.28 CHEROKEE
G-CPMS	TB.20 TRINIDAD		G-BJDW	CESSNA 172
G-MROS	PIPISTREL ALPHA		F-HDMD	DA.62 DIAMOND TWIN STAR
G-CLDB	EV.97 EUROSTAR		G-BBKZ	CESSNA 172
G-JRER	TECNAM P.2006T		G-RVRA	PA.28 CHEROKEE
G-MRSS	IKARUS C.42 CYCLONE	LX-FLG	PILATUS PC.12
G-CKWO	EUROFOX			G-BCVG	CESSNA 150

24th
G-LTFB	PA.28 CHEROKEE		G-CCGU	VANS RV.9A
G-MUJD	VANS RV.12		G-AVYT	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-DLDL	ROBINSON R.22 BETA	G-YAKI	YAKOVLEV YAK.52
G-AVBT	PA.28 CHEROKEE		G-BPIZ	AA.5 TRAVELER
G-DLOM	TB.20 TRINIDAD		G-IRAR	VANS RV.9
LX-FLG	PILATUS PC.12		G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO

25th
G-CKTN	BRISTELL NG.5		G-CBZR	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BAZM	JODEL D.11		G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BOJI	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BSBS	DA.40 DIAMOND STAR
G-BTIM	PA.28 CHEROKEE		N120MX	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE		G-DYNM	DYNAMIC WT.9
G-CKVM	EUROFOX			F-GITZ	AA.5 TRAVELER
G-AXJV	PA.28 CHEROKEE		G-DODD	CESSNA 172
G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW	N8225Y	CESSNA 177
G-DLEE	TB.9 TAMPICO		N777MD	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-ATOP	PA.28 CHEROKEE

26th
G-XCRJ	VANS RV.9		G-TAPS	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CCGU	VANS RV.9A		G-BFNK	PA.28 CHEROKEE
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC

27th
G-BBEB	PA.28R CHEROKEE ARROW

28th
G-BZNN	BE.76 DUCHESS

29th
G-AVBT	PA.28 CHEROKEE

NOTE:
WP978	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXGM)	new resident

G-YANK	PA.28 CHEROKEE		new with AT Sales
N558AB	BE.58 BARON		new with AT Sales
G-HILS	CESSNA 172		new with AT Sales
G-IGIS	B.206 JETRANGER		new with AT Sales
G-BTYC	CESSNA 150		new with AT Sales
G-ARNL	PA.22 COLT		new with AT Sales
G-MPWI	ROBIN HR.100/200	new with AT Sales
G-CJCL	EV.97 EUROSTAR		new with AT Sales
G-CWFS	TECNAM P.2002		new with AT Sales
G-IROB	TB.10 TOBAGO		new with AT Sales

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main