DUNKESWELL VISITORS - MAY 2011

1st
G-BTID	PA.28 CHEROKEE			G-BOPA	PA.28 CHEROKEE
G-BUFH	PA.28 CHEROKEE			G-ONUN	VANS RV.6A
G-BYCZ	PEARCE JABIRU SK

2nd
N402BL	BE.90 KING AIR			PH-ACX	DA.20 KATANA
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-PCDP	ZLIN Z.526F
G-ASEO	PA.24 COMANCHE			G-MICK	CESSNA 172
G-BNEN	PA.34 SENECA

3rd
G-TGUN	AERO AT.3			G-BFLX	AA.5A CHEETAH
G-AYEE	PA.28 CHEROKEE

4th
G-CDFD	SCHIEBE SF.25C FALKE		G-GCDC	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE			G-CDDG	PA.28 CHEROKEE
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-BYCZ	PEARCE JABIRU SK

5th
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE			G-CBHA	TB.10 TOBAGO

6th
G-CDRG	PEGASUS QUIK			F-GPJL	ROBIN DR.400
G-TARR	PEGASUS QUIK			G-BNKD	CESSNA 172

8th
WP983	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXNN)		G-BNEE	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR		G-AVSI	PA.28 CHEROKEE
G-BRBP	CESSNA 152			G-CEJV	PA.28 CHEROKEE
G-CBLE	ROBIN R.2120

9th
G-BKDJ	ROBIN DR.400			G-OMEL	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE

10th
G-DCAM	AS.355 ECUREUIL			G-BZLG	ROBIN HR.200
G-BXWA	BE.76 DUCHESS

11th
G-BHDE	TB.10 TOBAGO			G-PIXX	ROBINSON R.44 RAVEN
G-ZAPY	ROBINSON R.22 BETA

12th
G-CGGU	VANS RV.9A			G-BMOE	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BCZM	CESSNA 172			WP983	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXNN)
G-BIZE	TB.9 TAMPICO			G-CDCV	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BHXY	EUROPA				G-BAHX	CESSNA 182
XN441	AUSTER AOP.9 (G-BGKT)		G-NIKX	ROBINSON R.44 RAVEN
G-AWFF	CESSNA 150			N3456D	CESSNA 177

13th
G-AVUZ	PA.32 CHEROKEE SIX		XZ345	SA.341 GAZELLE
G-CGGU	VANS RV.9A			G-ROME	SKYARROW 650T
G-SHAF	ROBINSON R.44 RAVEN		G-MCRO	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE			G-BBKZ	CESSNA 172
G-CGWI	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CGIY	ROBINSON DR.400
G-ASXU	JODEL D.120A			G-SFLB	IKARUS C.42 CYCLONE

14th
G-BRTD	CESSNA 152			N8968H	RYAN NAVION
G-ASEO	PA.24 COMANCHE			G-GFSA	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-VOID	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-OYIO	ROBIN DR.400			G-BZIJ	ROBIN DR.500
G-GCIY	ROBIN DR.400			G-CEKO	ROBIN DR.400

15th
G-XXBH	B.206 JETRANGER			G-CGIP	CZAW SPORT CRUISER
G-CLAC	PA.28 CHEROKEE			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-EETG	CESSNA 172			G-BNSM	CESSNA 152
G-WAVS	PA.28 CHEROKEE			G-BOTP	CESSNA 150
G-TGUN	AERO AT.3			G-OONA	ROBINSON R.44 RAVEN
G-JPTT	ENSTROM 480			G-CBEE	PA.28R CHEROKEE ARROW

16th
G-ZERO	AA.5 TRAVELER			N123DU	PA.28 CHEROKEE
XN441	AUSTER AOP.9 (G-BGKT)

17th
G-AVLN	B.121 PUP

18th
G-BXWA	BE.76 DUCHESS			G-GCIY	ROBIN DR.400

19th
G-BSTP	CESSNA 152			G-BNUO	BE.76 DUCHESS
G-BFBR	PA.28 CHEROKEE			G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
G-CCXP	MXP-740 SAVANNAH		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-RACY	CESSNA 182			G-HKSD	HK.36 SUPER DIMONA
G-GBUN	CESSNA 182			G-SFLB	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BGBA	ROBIN R.2100			G-BXTZ	PA.28 CHEROKEE
G-BAYP	CESSNA 150			G-AYFV	ANDREASSON BA.4B
G-BXIF	PA.28 CHEROKEE			G-BIOU	JODEL D.117
G-EHIC	JODEL D.140			G-ZAPY	ROBINSON R.44 RAVEN
G-AYSB	PA.30 TWIN COMANCHE		G-ASEO	PA.24 COMANCHE

20th
G-BZST	PEARCE JABIRU SPL.450		G-BNSP	SLINGSBY T.67 FIREFLY
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-AZOZ	CESSNA 150
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE			G-AVBT	PA.28 CHEROKEE
G-SHAF	ROBINSON R.44 RAVEN		G-MVZP	RENEGADE SPIRIT
N518XL	LIBERTY XL.2

21st
G-ALNA	DH.82A TIGER MOTH		G-SRUM	AERO AT.3
G-BBDH	CESSNA 172			G-AYII	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE			G-BEMW	PA.28 CHEROKEE
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BPWS	CESSNA 172
G-ASEO	PA.24 COMANCHE			G-BUEG	CESSNA 152
G-OYIO	ROBIN DR.400

22nd
G-BUJE	CESSNA 177			G-IGGL	TB.10 TOBAGO

24th
G-MICK	CESSNA 172			N4144N	PA.28 CHEROKEE
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-BXWA	BE.76 DUCHESS
G-GCIY	ROBIN DR.400			G-AZVI	MS.892A RALLYE

25th
G-BOJS	CESSNA 172			G-PROS	VANS RV.7A
G-ICMT	EV.97 EUROSTAR			G-CDJJ	YAKOVLEV YAK.52
G-BRFM	PA.28 CHEROKEE			XX405	SA.341 GAZELLE
G-WIWI	SIKORSKY S.76			G-TAGR	EUROPA
G-GFSA	CESSNA 172			G-RVCH	VANS RV.8A
G-GRRR	SA BULLDOG			G-OWAP	PA.28 CHEROKEE
G-RACY	CESSNA 182			G-ASEO	PA.24 COMANCHE

26th
G-DAAZ	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-ASEO	PA.24 COMANCHE

27th
G-EOLX	CESSNA 172			G-ASEO	PA.24 COMANCHE
G-CEYH	CESSNA 152			G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-BRFM	PA.28 CHEROKEE			G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
G-BPBM	PA.28 CHEROKEE			G-BBKZ	CESSNA 172
G-BUVO	CESSNA 182			G-BJCA	PA.28 CHEROKEE
N7148R	BE B.55 BARON			N80035	PITTS S.2A SPECIAL
G-RVBC	VANS RV.6A

28th
G-CTZO	TB.20 TRINIDAD

29th
G-BCWB	CESSNA 182			G-NGLS	DYNAMIC WT.9

30th
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-CGRO	ROBIN DR.400
G-GCIY	ROBIN DR.400

31st
G-CEMY	ALPI PIONEER 300		G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
N80035	PITTS S.2A SPECIAL		G-RUVY	VANS RV.9A
G-BZLG	ROBIN DR.400			G-CEVC	VANS RV.4
G-CEYM	VANS RV.6			G-CEDG	ROBINSON R.44 RAVEN
G-IRAR	VANS RV.9			G-RAPD	HUGHES 369

NOTE:
G-LCOC	BN.2A.III TRISLANDER		BLUE ISLANDS noted with Air Moore for repaint during month.

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main