DUNKESWELL VISITORS - NOVEMBER 2004

1st
G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-BCCY	ROBIN HR.200/100		XN441	AUSTER AOP.9 (G-BGKT)
G-ROBN	ROBIN 1180T			G-AFZN	LUSCOMBE 8A SILVAIRE
G-EKKC	CESSNA 172			G-TEBZ	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-AJEM	AUSTER J/1 AUTOCRAT		G-LYPG	PEARCE JABIRU UL.450
G-MZNG	PEGASUS QUANTUM 15/912		G-MTZF	THRUSTER TST
G-CLAC	PA.28 CHEROKEE

5th
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE			XN441	AUSTER AOP.9 (G-BGKT)
G-BVOW	EUROPA				XR240	AUSTER AOP.9 (G-BDFH)
G-BLXA	TB.20 TRINIDAD			G-ASNW	CESSNA 172
G-WAFU	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BWNM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BKUE	TB.9 TAMPICO			G-ASSS	CESSNA 172
N34FA	TB.20 TRINIDAD			G-BKBW	TB.10 TOBAGO
G-BRLI	PIPER J/5A CUB			G-BBLU	PA.34 SENECA
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-GFCB	PA.28 CHEROKEE
G-MYNO	PEGASUS QUANTUM 15		G-MTGX	HORNET DUAL RAVEN

6th
G-DLEE	TB.9 TAMPICO			G-CDCC	EV.97 EUROSTAR

7th
G-AVKB	BROCHET MB.50 PIPISTRELLE	G-JWIV	JODEL DR.1051
G-ATZS	WASSMER WA.41			G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN
G-MYNO	PEGASUS QUANTUM 15

9th
G-AXNR	B.121 PUP

10th
G-OACB	PA.44 SEMINOLE			G-BJBW	PA.28 CHEROKEE
G-AXNR	B.121 PUP			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-TOTO	CESSNA 177RG

11th
G-AVHH	CESSNA 172			G-MILN	CESSNA 182

13th
G-BZRV	VANS RV.6			G-NCFC	PA.38 TOMAHAWK
G-DEVS	PA.28 CHEROKEE			G-ENTT	CESSNA 152
G-BPKF	GROB 115			G-KIMM	EUROPA
N7148R	BE.55 BARON			G-BAEM	ROBIN DR.400/120
G-JABS	PEARCE JABIRU UL.450		G-BOIX	CESSNA 172
PH-MLB	AG.5B TIGER			G-KEJY	EV.97 EUROSTAR
G-BBDM	AA.5 TRAVELER			G-GBUN	CESSNA 182
G-BFRR	CESSNA 150			G-BUVA	PA.22 TRI-PACER
XX638	SA BULLDOG (G-DOGG)		G-ELUN	ROBIN DR.400
G-CCBG	SKYRANGER			G-AXJH	B.121 PUP
G-AVHH	CESSNA 172			G-BPJU	PA.28 CHEROKEE
G-JADJ	PA.28 CHEROKEE			G-BCTK	CESSNA 172
G-OAKR	CESSNA 172			G-HPSL	ROCKWELL 114
G-BAHL	ROBIN DR.400/160		G-GNMG	CESSNA U.206

14th
G-BRAK	CESSNA 172			G-RECK	PA.28 CHEROKEE
G-BZLH	PA.28 CHEROKEE			G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER
N31RB	AA.5B TIGER			G-CCMO	EV.97 EUROSTAR
G-AVSI	PA.28 CHEROKEE			G-BFBE	ROBIN HR.200/210
G-CBYN	EUROPA XS			N2437B	CESSNA 172
G-BKGM	BE.18 EXPEDITOR			G-REAS	VANS RV.6A
G-BLMI	PA.18 SUPER CUB			G-BVRA	EUROPA
G-HAIG	RUTAN LONG-EZ			G-CHUG	EUROPA
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE		G-BOTP	CESSNA 150
G-MERL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BBWZ	AA.1
G-BBDH	CESSNA 172			G-BOHW	VANS RV.4
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE			G-ZERO	AA.5B TIGER
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-BRLI	PIPER J/5A CUB

15th
G-JUIN	CESSNA T.303			G-BKCC	PA.28 CHEROKEE
G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN

16th
G-CCVU	ROBINSON R.22 BETA

19th
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE			N31RB	AA.5B TIGER
G-ARYR	PA.28 CHEROKEE			G-OCFC	ROBIN R.2160
G-BBZH	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-VCML	BE.58 BARON
G-FRYI	BE.200 SUPER KING AIR

21st
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER
G-IXII	CHRISTEN EAGLE

22nd
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-BMPC	PA.28 CHEROKEE

23rd
G-CIFR	PA.28 CHEROKEE			XR241	AUSTER AOP.9 (G-AXRR)

24th
G-ROWN	BE.200 SUPER KING AIR		G-BGTJ	PA.28 CHEROKEE
G-BFNJ	PA.28 CHEROKEE			G-MZNG	PEGASUS QUANTUM 15.912
XR241	AUSTER AOP.9 (G-AXRR)		G-BWNU	PA.38 TOMAHAWK
G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN

26th
G-BUJM	CESSNA 120			G-ONES	SLINGSBY T.67 FIREFLY

27th
G-EDTO	CESSNA 172			G-BSVE	CP.301 BINDER SMARAGD
G-OAKR	CESSNA 172			G-BSXB	PA.28 CHEROKEE
G-BKKN	CESSNA 182			G-AXGV	D.62 CONDOR
G-BONS	CESSNA 172			G-RUVY	VANS RV.9A
G-IXII	CHRISTEN EAGLE			G-HPSE	ROCKWELL 114
G-BTKD	DENNEY KITFOX			G-MOLE	TAYLOR TITCH

28th
G-FOXC	DENNEY KITFOX			G-BTNE	PA.28 CHEROKEE
G-BSVE	CP.301 BINDER SMARAGD		G-ROWE	CESSNA 182
G-KWAK	SCHEIBE SF.25C FALKE		G-CBYZ	TECNAM P.92EM ECHO
G-AZMJ	AA.5 TRAVELER

29th
G-BASH	AA.5 TRAVELER			G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-EGEG	CESSNA 172			F-GAOM	ROBIN DR.400
G-BETG	CESSNA 180			G-BNNX	PA.28R CHEROKEE ARROW

30th
G-BPUM	CESSNA 182			G-AVNZ	FOUNIER RF.4D
G-CCUR	PEGASUS QUANTUM 15.912		G-MZMG	PEGASUS QUANTUM 15
G-TUSA	PEGASUS QUANTUM	15.912

NB:
G-GNMG	CESSNA U.206 		is a new resident with the parachute school
G-JMTS	ROBIN DR.400/180	is a new resident

Credits: Mike Lee, Anthony Hutchings & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main