DUNKESWELL VISITORS NOVEMBER 2018

2nd
G-BBXW	PA.28 CHEROKEE		G-IVES	EUROPA XS
G-BNKD	CESSNA 172		G-AXGS	D.62 CONDOR
G-AVBT	PA.28 CHEROKEE		G-BYNK	ROBIN HR.200
G-BSGD	PA.28 CHEROKEE		G-DODD	CESSNA 172
G-YROL	ROTORSPORT UK CAVALON	G-EYOR	VANS RV.6
G-IPGL	AGUSTA A.109		G-AZCV	B.121 PUP
G-CRWZ	CZAW SPORTSCRUISER	G-BJBW	PA.28 CHEROKEE
G-CDHE	SKYRANGER		G-BOPC	PA.28 CHEROKEE
G-BZDV	SA.341 GAZELLE		G-HEMZ	AGUSTA A.109
	
5th
G-BGAJ	CESSNA 182		G-CDDG	PA.28 CHEROKEE
G-BCEP	AA.5 TRAVELER		G-SENS	EUROCOPTER EC.135
G-KLNH	AGUSTA A.109		G-BJWZ PIPER PA-18 SUPER CUB

6th
G-HRDB AGUSTA A.109

7th
G-BILU	CESSNA 172		G-FRZN	AGUSTA A.109

8th
G-JGAR	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BOPC	PA.28 CHEROKEE
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135	G-SENS	EUROCOPTER EC.135
G-BSHP	PA.28 CHEROKEE		G-MFLM	CESSNA 152	

9th
N109TF	AGUSTA A.109		G-TGER AA.5 TIGER
G-LITO AGUSTA A.109

10th
G-WPDE	EUROCOPTER EC.135	G-SELY	B.206 JETRANGER

11th
G-YROL	ROTORSPORT UK CAVALON	G-BOMU	PA.28 CHEROKEE
N120HH BELL 407

12th
G-GOES	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BHBG PA.32 LANCE
G-BOPC PA.28 CHEROKEE

13th
G-CIPG	BRISTELL NG.5		G-CFSB	TECNAM P.2002
G-TJDM	VANS RV.6A		G-NTWK	AS.355 ECUREUIL
G-DFUN	VANS RV.6A		G-LLLY	ENSTROM 480B
G-PJCC	PA.28 CHEROKEE		G-EGIL	CHRISTEN EAGLE
G-BYBF	ROBIN R.2160		G-BASH	AA.5 TRAVELER
G-BFBR	PA.28 CHEROKEE		G-OBOF	REMOS GX
G-RUVY	VANS RV.9A		G-BGBK	PA.38 TOMAHAWK
G-CCGU	VANS RV.9A		G-BPES	PA.38 TOMAHAWK
N120HH	BELL 407		G-BTGY PA.28 CHEROKEE
G-NICC	EV.97 EUROSTAR		G-OMAG CESSNA 182
G-BNMB	PA.28 CHEROKEE		G-CJIT IKARUS C42-FB100
G-JHMP	TB20 TRINIDAD		G-HSVI	CESSNA 172			

14th
2-SMKM	CIRRUS DESIGNS SR.20	G-BOPC	PA.28 CHEROKEE
G-BWOI	PA.28 CHEROKEE		G-ATOT	PA.28 CHEROKEE
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-TECA	TECNAM P.2002
G-IINV	VANS RV.9A		G-COPR	ROBINSON R.44 RAVEN
G-XCRJ	VANS RV.9A		G-BRUG	LUSCOMBE 8E SILVAIRE
G-NTWK	AS.355 ECUREUIL		G-WPDE	EUROCOPTER EC.135
G-BFIY CESSNA 150

16th
G-TRON	ROBINSON R.66

17th
G-BOTP	CESSNA 150		N2932N	PA.32 CHEROKEE SIX
G-CKPS	AS.350 SQUIRREL		G-BRUG LUSCOMBE SILVAIRE
2-MIKE COMMANDER 114

18th
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE		G-AYLC	JODEL D.1051
N2943D	PA.28R CHEROKEE ARROW	XX624	SA BULLDOG (G-KDOG)
G-SAWI	PA.32R SARATOGA		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-BHFK	PA.28 CHEROKEE		G-CEVC	VANS RV.4
G-TOGO	VANS RV.6		G-BVYO	ROBIN R.2160
T7-ASH	PA.46 MALIBU		G-DEUP	AGUSTA A.109
G-BAZM	JODEL D.11		G-BFDI	PA.28 CHEROKEE
G-BNNX	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-CCYY PA.28 CHEROKEE


19th
G-ZBED	ROBINSON R.22 BETA	G-PCAT	TB.10 TOBAGO
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE		G-BOPC	PA.28 CHEROKEE
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE		G-BZDV SA.341 GAZELLE

20th
G-MSVI	AGUSTA A.109		M-MSVI	C.525B CITATIONJET CJ3
G-BTSJ	PA.28 CHEROKEE		G-BCJN PA.28 CHEROKEE
G-ZIPE	AGUSTA A.109		G-CDDG PA.28 CHEROKEE
G-BOPC	BE76 DUCHESS		G-LOFM MAULE MX-7

21st
G-MSVI	AGUSTA A.109		N109TF	AGUSTA A.109
G-WPDE	EUROCOPTER EC.135

22nd
G-KKTG	CESSNA 182		G-ATLT	CESSNA U.206
G-CCGU	VANS RV.9A		G-MUJD	VANS RV.12
G-BXIF	PA.28 CHEROKEE		G-OAFA	CESSNA 172
G-JLHS	BE.36 BONANZA		N151CG	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BRVO	AS.350 ECUREUIL
F-HANA	EUROCOPTER EC130	G-BTSJ PA.28 CHEROKEE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			

23rd
G-SKBL	AGUSTA A.109		M-ERRY	SIKORSKY S.76
G-BAGR ROBIN DR.400

25th
G-HOLM	EUROCOPTER EC.135

26th
G-CCGU	VANS RV.9A		G-CFDI	VANS RV.6
G-OROA	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-AVNW	PA.28 CHEROKEE
G-VVBH	GUIMBAL G.2 CABRI	G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-PCAT	TB.10 TOBAGO		G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW
2-MIKE	COMMANDER 114		G-NTWK AS.355 TWIN SQUIRREL
G-BPHG	ROBIN DR.400		G-HSVI CESSNA 172
G-GFCB	PA.28 CHEROKEE		G-TECH COMMANDER 114

27th
M-IKEY AS.365 DAUPHIN

28th
G-RBRI	ROBINSON R.44 RAVEN	G-DVIP	AGUSTA A.109

29th
G-WPDE	EUROCOPTER EC.135	G-NTWK	AS.355 ECUREUIL
G-RBRI ROBINSON R.44 RAVEN

30th
G-UCAN	TECNAM P.2002		G-DFDO	EV.97 EUROSTAR
G-TTEN	TECNAM P.2010		G-AVNS	PA.28 CHEROKEE
G-NTWK	AS.355 ECUREUIL		G-MFAC CESSNA 172
G-WPDD	EUROCOPTER EC.135	G-PTTE CESSNA 152
D-HEXE	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CISO CESSNA 150

NOTE:
G-JHMP	TB.20 TRINIDAD		new arrival with AT Sales
G-BSHP	PA.28 CHEROKEE		new arrival with AT Sales
G-MFLM	CESSNA 152		new arrival with AT Sales
G-BAGR	ROBIN DR.400		new arrival with AT Sales
G-PPTE	CESSNA 152		new arrival with AT Sales
G-BBHY	PA.28 CHEROKEE		new arrival with AT Sales
WG439	DHC.1 CHIPMUNK (G-BWJY)	sold by AT Sales

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main