DUNKESWELL VISITORS - SEPTEMBER 2004

1st
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR	G-DIVA	CESSNA 172
N2437B	CESSNA 172		G-BTKD	DENNEY KITFOX

2nd
G-BBDH	CESSNA 172		G-CBXN	ROBINSON R.22 BETA
G-BUVO	CESSNA 182		G-BOIT	TB.10 TOBAGO

3rd
G-AVSI	PA.28 CHEROKEE		G-BUEP	MAULE MXT.7
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-BSEY	BE.36 BONANZA
G-PFML	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CBXG	THRUSTER T.600N
G-MZJJ	MERIDIAN MAVERICK	G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN

4th
G-BRJW	AERONCA 7GCBC		G-AHAN	DH.82A TIGER MOTH
G-BIYR	PA.18 SUPER CUB		G-BUYL	RAF.2000
G-ALOD	CESSNA 140		G-BYYP	PEGASUS QUANTUM 15
G-OPEP	PA.28R CHEROKEE ARROW

5th
G-BOIX	CESSNA 172		G-BNVB	AA.5A CHEETAH
G-BUXN	BE. C.23 SUNDOWNER	G-SELL	ROBIN DR.400
G-DRZF	ROBIN DR.360		G-BWEV	CESSNA 152
G-BXMV	SCHEIBE SF.25C		G-DCKK	CESSNA 172
G-LEVI	AERONCA 7AC CHAMPION	G-SALL	CESSNA 150
G-PRET	ROBINSON R.44 RAVEN	G-AHLT	DH.82A TIGER MOTH
G-OFIT	TB.10 TOBAGO		G-BIYR	PA.18 SUPER CUB
G-AHAN	DH.82A TIGER MOTH	G-BKIS	TB.10 TOBAGO
N822JH	MAULE M.7-235B		G-BTKD	DENNEY KITFOX

6th
G-BTND	PA.38 TOMAHAWK		G-PEJM	PA.28 CHEROKEE

7th
G-AZNO	CESSNA 182

8th
G-BGRG	BE.76 DUCHESS

9th
G-OFBU	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
N71763	CESSNA 180		G-BMIW	PA.28 CHEROKEE
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE		G-KITE	PA.28 CHEROKEE
G-JADJ	PA.28 CHEROKEE		G-TASH	CESSNA 172
G-PLAZ	ROCKWELL 112		G-HPSE	ROCKWELL 114

11th
G-IMIC	YAKOVLEV YAK.52		G-BTND	PA.38 TOMAHAWK
G-FNLY	CESSNA 172

12th
N31RB	AA.5B TIGER		G-BUXN	BE. C.23 SUNDOWNER
G-ATVS	PA.28 CHEROKEE		G-WACT	CESSNA 152

15th
G-AXIR	PA.28 CHEROKEE		G-ATVS	PA.28 CHEROKEE
WP903	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXHF)	G-OGOA	AS.350 ECUREUIL
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE		N2437B	CESSNA 172
G-GFCB	PA.28 CHEROKEE		N819AS	CESSNA 337

16th
G-FLUX	PA.28 CHEROKEE		G-ENOA	CESSNA 172
N620PL	PA.32R LANCE		G-WARZ	PA.28 CHEROKEE
G-RNBW	B.206 JETRANGER		G-WIZO	PA.34 SENECA

18th
G-BPWS	CESSNA 172		G-APIE	TIPSY BELFAIR

19th
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-ELUT	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CRIL	ROCKWELL 112		G-ERRY	AA.5B TIGER
G-BBKX	PA.28 CHEROKEE		G-SHCB	SCHWEIZER 269

21st
G-VOAR	PA.28 CHEROKEE		G-BFZV	CESSNA 172
G-OPTF	ROBINSON R.44 RAVEN	G-LUKI	ROBINSON R.44 RAVEN

22nd
G-BOSR	PA.28 CHEROKEE

24th
G-BYBF	ROBIN R.2160		G-DENE	PA.28 CHEROKEE
G-TANS	TB.20 TRINIDAD		G-DIVA	CESSNA 172
G-BOKY	CESSNA 152		G-BLWT	EVANS VP.1
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK		G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW

25th
G-BACE	FOURNIER RF.5

26th
G-CCPF	SKYRANGER 912		G-MYON	CFM SHADOW CD
G-CCSX	SKYRANGER 912		G-AXGV	D.62 CONDOR
G-BUYL	RAF.2000

27th
N7148R	BE.55 BARON		G-DINA	AA.5B TIGER

28th
G-BFZT	CESSNA 152

29th
G-AVMB	D.62 CONDOR

30th
G-CBDM	TECNAM P.92 ECHO

NB.
G-PEJM	PA.28 CHEROKEE appears to be a new resident.

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Ian West

Mail me with any comments/enquiries

Back to main