DUNKESWELL VISITORS SEPTEMBER 2018

1st
G-GNJW	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-EEKY	PA.28 CHEROKEE
G-XBJT	EV.97 EUROSTAR			G-ASVZ	PA.28 CHEROKEE
G-UFOX	EUROFOX 912			G-APYG	DHC.1 CHIPMUNK
G-BNKD	CESSNA 172			G-TXTV	AGUSTA A.109
G-EKIR PA.28 CHEROKEE
				
2nd
G-AXGS	D.62 CONDOR			WG350	DHC.1 CHIPMUNK (G-BPAL)
G-LFTB	PA.28 CHEROKEE			G-CETP	VANS RV.12
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE			G-SFLB	IKARUS C.42 CYCLONE
G-ATON	PA.28 CHEROKEE			G-EGSR	VANS RV.7A
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE			G-BFRR	CESSNA 152
G-DKTA	PA.28 CHEROKEE			G-TXTV	AGUSTA A.109

3rd
G-CDDG	PA.28 CHEROKEE			G-AYLC	JODEL DR.1051
G-BZNI	B.206 JETRANGER			G-PIXL	ROBINSON R.44 RAVEN
G-SASY	EUROCOPTER EC.135		N256PT	BE G.58 BARON
G-WPDA	EUROCOPTER EC.135

4th
G-BPRJ	AS.355 ECUREUIL			G-JBCB	AGUSTA A.109
G-BZNI	B.206 JETRANGER			G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN

5th
G-BZNI	B.206 JETRANGER			G-COLS	VANS RV.7A
G-GETU	AW.169				G-BNKD	CESSNA 172
G-TEDB	CESSNA 150			G-BYJH	GROB 109
G-BOTP	CESSNA 150			G-DVIP	AGUSTA A.109
G-BTMA	CESSNA 172			G-OJMP	CESSNA 208 CARAVAN I
G-IINI	VANS RV.9A			G-BZTN	EUROPA
G-ZEBY	PA.28 CHEROKEE			G-GRRR	SA BULLDOG
G-CGTL	ALPI PIONEER 300		G-BJWI	CESSNA 172
G-XCRT	VANS RV.9A			G-CDEO	PA.28 CHEROKEE
G-BZKL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BXIF	PA.28 CHEROKEE
G-AWUJ	CESSNA 150			G-BEUX	CESSNA 172
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE			G-BBKZ	CESSNA 172
G-BUFH	PA.28 CHEROKEE			G-HLOB	CESSNA 172

6th
G-DVIP	AGUSTA A.109			G-BHBG	PA.32R LANCE
G-MFAC	CESSNA 172

7th
G-RONS	ROBIN DR.400			G-MUJD	VANS RV.12
G-TBLY	EUROCOPTER EC.135		G-BFNK	PA.28 CHEROKEE
G-HVER	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BILU	CESSNA 172
G-YROZ	ROTORSPORT UK CALIDUS		G-XCRT	VANS RV.9A
G-AVEO	CESSNA 150			G-DODD	CESSNA 172
G-RILA	FLIGHT DESIGN CTSW		G-TCAL	ROBINSON R.44 RAVEN
G-HECT	FLIGHT DESIGN CTLS		G-VOID	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BNKD	CESSNA 172			G-AVBT	PA.28 CHEROKEE
G-AYGC	CESSNA 150			G-XVAX	TECNAM P.2006
G-BSZV	CESSNA 150

8th
G-CEPP	PEGASUS QUIK			G-BZTN	EUROPA
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-BIPV	AA.5B TIGER
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BDUM	CESSNA 150

9th
G-CGTL	ALPI PIONEER 300		G-BKBW	TB.10 TOBAGO
G-SWNS	ROBINSON R.44 RAVEN		G-ULZE	ROBINSON R.22 BETA
G-OESP	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BFNK	PA.28 CHEROKEE
G-OCMS	EV.97 EUROSTAR			G-CIIH	PEGASUS QUIK
G-LBAC	EV.97 EUROSTAR			G-CIHZ	PEGASUS QUIK
G-GTRE	PEGASUS QUIK			G-CIDY	PEGASUS QUIK
G-ROBG	PEGASUS QUIK

10th
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BNKD	CESSNA 172
G-BBZH	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CDNO	SA.341 GAZELLE
G-BERY	AA.1 YANKEE			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-PCAT	TB.10 TOBAGO			G-BSZV	CESSNA 150
G-RVIV	VANS RV.4			G-CORB	TB.20 TRINIDAD
G-CCZX	ROBIN DR.400			G-TEXN	T.6GNT TEXAN
WK517	DHC.1 CHIPMUNK (G-ULAS)

12th
G-BNKD	CESSNA 172			G-IZZI	CESSNA 182
HB-EJV	BE.33 BONANZA			G-ATMC	CESSNA 150

13th
G-BNKD	CESSNA 172			N5839P	PA.24 COMANCHE
G-EORJ	EUROPA				G-BJBW	PA.28 CHEROKEE
G-CDDR	SKYRANGER			G-OBJT	EUROPA
G-CFIO	CESSNA 172			G-BYNK	ROBIN HR.200
G-BPOT	PA.28 CHEROKEE			G-BAZM	JODEL D.11
G-BOLO	B.206 JETRANGER

14th
G-JBCB	AGUSTA A.109			G-RVIV	VANS RV.4
G-OFTI	PA.28 CHEROKEE			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-OFCM	CESSNA 172

15th
G-OONY	PA.28 CHEROKEE			G-BHXS	JODEL D.120
G-FJTH	AEROPRAKT A.22			G-BASJ	PA.28 CHEROKEE
G-BZHV	PA.28 CHEROKEE			G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE
G-JPOT	PA.32 CHEROKEE SIX		G-BGWO	JODEL D.112
G-BEUP	ROBIN DR.400			G-CRIL	ROCKWELL 112
G-BPWN	CESSNA 150			N239MY	HUGHES 369
G-BNNO	PA.28 CHEROKEE			G-BPNO	ZLIN 526 TRENER MEISTER
N65TL	CIRRUS DESIGNS SR.22

16th
G-BAEN	ROBIN DR.400

18th
G-NESH	ROBINSON R.44 RAVEN

21st
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE			G-ENRE	PEARCE JABIRU
G-BNKD	CESSNA 172

23rd
N124RD	MD.500

24th
G-BNOP	PA.28 CHEROKEE			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-CRIL	ROCKWELL 112			G-RONS	ROBIN DR.400
G-AZCZ	B.121 PUP			G-BCEP	AA.5 TRAVELER
G-BKII	CESSNA 172			G-BAZM	JODEL D.11
G-CDHR	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BOPC	PA.28 CHEROKEE
G-BNKD	CESSNA 172			G-ENRE	PEARCE JABIRU			
	
25th
G-DODD	CESSNA 172			G-LOTE	PA.28 CHEROKEE
G-CZMI	SKYRANGER SWIFT			G-BAMY	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-JADJ	PA.28 CHEROKEE			G-BCLI	AA.5 TRAVELER
G-AXIR	PA.28 CHEROKEE			G-CIWI	EV.97 EUROSTAR
G-CHMW	EV.97 EUROSTAR			G-PROS	VANS RV.7A
G-CBME	CESSNA 172			G-BNKD	CESSNA 172
G-NEAL	PA.32 CHEROKEE SIX		G-CESI A.22 FOXBAT

26th
G-ICDM	PEARCE JABIRU			G-JACH	PA.28 CHEROKEE
G-TIBS	TB.20 TRINIDAD			G-OMCB	STING CARBON
G-BBKZ	CESSNA 172			G-MZMK	AMF CHEVVRON
G-BNKD	CESSNA 172			G-CGSX	AEROPRAKT A.22
G-BBTY	BE C.23 SUNDOWNER		G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BAZM	JODEL D.11			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
N25PR	PA.30 TWIN COMANCHE		G-OWOW	CESSNA 152
G-HRDB	AGUSTA A.109			G-OPVM VANS RV.9
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE			G-NEAL PA.32 CHEROKEE SIX

27th
G-ATOR	PA.28 CHEROKEE			G-BCWB	CESSNA 182
G-BFXS	ROCKWELL 114			G-CCAK	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CGNC	ROTORSPORT UK MT.0		G-BEWX	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-ATVW	D.62 CONDOR			G-RVIL	VANS RV.4
G-DODD	CESSNA 172			G-AYPU	PA.28R CHEROKEE ARROW
N180HK	CESSNA 180			G-BNKD	CESSNA 172
N400UK	LANCAIR 400			G-OMAG CESSNA 182
G-DIZO	JODEL D.120			G-OWPS IKARUS C.42 BRAVO
G-HRDB	AGUSTA A.109			G-AZFM PA.28R CHEROKEE ARROW
G-IRON	EUROPA XS			G-RSKR	PA.28 CHEROKEE
G-TBOK	TB.10 TOBAGO			G-KLAW CHRISTAN EAGLE

28th
G-VFAS	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-OHAC	CESSNA 182
G-BVSS	JODEL D.150			G-CCTV	RANS S.6 COYOTE
G-CCDG	PA.28 CHEROKEE			G-CEYM	VANS RV.6

29th
G-BOZV	JODEL DR.340			G-AYLC	JODEL DR.1051
2-GNSY	ROCKWELL 114			G-BKMT	PA.32R LANCE
G-CEOC	TECNAM P.2002			G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-TECH	ROCKWELL 114
G-LOTE	PA.28 CHEROKEE			G-BLMG	GROB 109
G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE			G-IILL	VANS RV.7
G-CEVC	VANS RV.4			G-RODZ	VANS RV.3A
G-CFKE	RAJ HAMSA X'AIR			G-AAWO	DH.60G GIPSY MOTH
G-BNKD	CESSNA 172			G-AZVG	AA.5 TRAVELER 
N180HK	CESSNA 180			G-BOJW	PA.28 CHEROKEE
G-KLAW	CHRISTEN EAGLE II		G-EGLA	CESSNA 172
G-AYJP	PA.28 CHEROKEE			G-BAHF	PA.28 CHEROKEE
G-BRHA	PA.32R CHEROKEE LANCE		G-CEPP QUIK GT450
G-BOZV	ROBIN DR.340			G-LOTE PA.28 CHEROKEE
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-AVGZ JODEL DR.1050
G-TEDB	CESSNA 150			G-OOMA PA.28 CHEROKEE
G-BTGO	PA.28 CHEROKEE			G-BCGJ PA.28 CHEROKEE
G-BGPL	PA.28 CHEROKEE				

30th
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-OAFA	CESSNA 172
G-OAWM	CIRRUS DESIGNS SR.20		G-BOTI	PA.28 CHEROKEE
G-BZHV	PA.28 CHEROKEE			D-ENTO	AA.5B TIGER
G-JOHA	PA.28 CHEROKEE			G-DJJA	PA.28 CHEROKEE
G-CORB	TB.20 TRINIDAD			G-JBVP	EUROFOX
G-CILG	VANS RV.7A			G-CCZX	ROBIN DR.400
D-HEXE	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-ATOP	PA.28 CHEROKEE			G-AVNS	PA.28 CHEROKEE
G-GFCB PA.28 CHEROKEE

NOTE:
G-BHOZ	TB.9 TAMPICO	new with AT Sales
G-EGAL	CHRISTEN EAGLE	new with AT Sales
G-AZFM	PA.28R CHEROKEE ARROW new with AT Sales

G-BPNO	ZLIN 526 TRENER MEISTER departed from AT Sales

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Paul Wiggins

Mail me with any comments/enquiries

Back to main